• Laster aksjedata...
§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for kredittavtaler som omfattes av finansavtaleloven kapittel 3. For avtaler om forbrukerleie som angitt i finansavtaleloven § 44 syvende ledd annet punktum gjelder bare forskriften kapittel 5. Forskriften omfatter også kreditt gitt av følgende institusjoner i den utstrekning institusjonene ikke omfattes av finansavtaleloven § 1

a) pensjonskasser, pensjonsfond og andre pensjonsinnretninger under offentlig tilsyn
b) offentlige kredittinstitusjoner og fond
c) stiftelser
d) organisasjoner som nevnt i forskriften § 4 første ledd bokstav a.
0 Endret ved forskrift 31 mai 2013 nr. 561 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Ufravikelighet

Forskriften kan ikke fravikes ved avtale til skade for en kredittkunde.