• Laster aksjedata...

§ 3.Bruk av formularet Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt

Opplysningene etter finansavtaleloven § 46a første ledd skal gis ved bruk av formularet i vedlegg I til denne forskriften.

Opplysningene etter finansavtaleloven § 46a annet ledd kan gis ved bruk av formularet i vedlegg II til denne forskriften, eller på annen måte som sikrer at alle opplysningene er like fremtredende.

§ 4.Opplysningsplikt forut for inngåelse av visse særlige kredittavtaler

Opplysningsplikten etter finansavtaleloven § 46a første ledd bokstav f og s og annet ledd gjelder ved inngåelse av følgende avtaler

a) kredittavtaler som inngås av en organisasjon som
1. er opprettet til gjensidig fordel for medlemmene,
2. ikke skaper fortjeneste for andre enn medlemmene,
3. oppfyller et sosialt formål fastsatt ved lov,
4. utelukkende mottar og forvalter oppsparing fra medlemmene og som utelukkende yter kreditt til medlemmene,
5. yter kreditt til en effektiv rente som er lavere enn markedsrentene eller til en effektiv rente som er undergitt en maksimalgrense fastsatt ved lov, og
6. hvis medlemskap er forbeholdt personer som er bosatt eller beskjeftiget i et bestemt område, ansatte eller pensjonerte ansatte hos en bestemt arbeidsgiver eller personer som oppfyller andre krav som er fastsatt ved lov som grunnlag for et felles bånd mellom medlemmene.
b) kredittavtaler hvor kredittgiveren og en kredittkunde som er forbruker, avtaler betalingsutsettelse eller utsettelse med hensyn til tilbakebetaling av kreditten, såfremt forbrukeren allerede har misligholdt den opprinnelige kredittavtalen og endringsavtalen kan forventes å avverge rettssak om forbrukerens mislighold, og forbrukeren i og med endringsavtalen ikke blir stilt i en dårligere stilling enn fastsatt i den opprinnelige kredittavtalen.

For avtaler nevnt i første ledd gjelder § 3 annet ledd tilsvarende.