• Laster aksjedata...
§ 10.Kapitlets virkeområde

Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder for forbrukerleie som i realiteten tjener til å sikre et avhendingsvederlag, eller som ellers i det vesentlige fyller samme økonomiske funksjon som salg av varer på kreditt, selv om det ikke er meningen at leieren skal bli eier eller ha rett til å bli eier, jf. finansavtaleloven § 44 syvende ledd annet punktum. Bestemmelsene gjelder ikke leie der det er avtalt en plikt for leieren til å bli eier.

§ 11.Oppsigelsesrett

Leietakeren kan med en måneds varsel si opp avtale om slik forbrukerleie som nevnt i § 10, men leietakeren kan tidligst bringe leieforholdet til opphør når det har vart i minst tre måneder.

Utleieren kan ikke kreve gebyr eller annet tilleggsvederlag fordi leietakeren sier opp en slik leieavtale som nevnt i første ledd.

Istedenfor leien etter leieavtalen kan utleieren likevel kreve leie etter sine alminnelige leievilkår for den tidsperioden som leietakeren har disponert tingen. Forutsetningen er at dette følger uttrykkelig av leieavtalen.

§ 12.Opplysningsplikt

Før det blir inngått avtale om slik forbrukerleie som nevnt i § 10 skal utleieren skriftlig opplyse om

a) hvor lang tid leieforholdet skal vare
b) leietakerens oppsigelsesrett etter § 11
c) størrelsen av de enkelte terminbeløp og når de skal betales
d) summen av alle terminbeløp og eventuelle tillegg, dvs. hva leietakeren i alt skal betale. Skal leieforholdet ikke ha en bestemt varighet, må det opplyses om summen av alle terminbeløp og eventuelle tillegg for en leietid av ett år
e) kontantprisen. Utleieren skal bare opplyse om kontantprisen dersom han eller hun også driver regulært salg av den ting som leieforholdet gjelder.

Bestemmelsene gjelder bare dersom leieforholdet varer mer enn 30 dager, regnet fra utløpet av leveringsmåneden.

§ 13.Verneting mv.

Leietakeren kan ikke på forhånd vedta annet verneting enn de lovbestemte, gi fullmakt til å slutte forlik på sine vegne eller avtale voldgift.