• Laster aksjedata...

Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler
Kredittyter [Identitet]
Adresse [Geografisk adresse som skal benyttes av forbrukeren]
Telefonnummer(*)
E-postadresse(*)
Telefaksnummer(*)
Nettadresse(*)
Hvis relevant:
Kredittformidler [Identitet]
Adresse [Geografisk adresse som skal benyttes av forbrukeren]
Telefonnummer(*)
E-postadresse(*)
Telefaksnummer(*)
Nettadresse(*)
(*) Disse opplysningene er frivillige for kredittyter.
Der det er angitt «Hvis relevant:», må kredittyter fylle ut dette punktet dersom opplysningene er relevante for kredittproduktet eller slette de respektive opplysningene eller hele raden dersom opplysningene ikke er relevante for vedkommende type kreditt.
Forklaringene i hakeparenteser gir forklaringer for kredittyter og må byttes ut med tilsvarende opplysninger.
2. Beskrivelse av kredittproduktets viktigste egenskaper
Type kreditt
Samlet kredittbeløp
Dette betyr taket eller de samlede summene som blir gjort tilgjengelig i henhold til kredittavtalen.
Vilkår for utnyttelse av kreditten
Dette betyr hvordan og når pengene vil kunne benyttes.
Kredittavtalens varighet
Avdrag og eventuelt i hvilken rekkefølge avdragene vil bli fordelt Forbrukeren vil måtte betale følgende:
[Beløp, antall og hyppighet for betalinger som forbrukeren skal foreta]
Renter og/eller omkostninger skal betales på følgende måte:
Det samlede beløpet som skal betales [Summen av samlet kredittbeløp og samlet kredittkostnad]
Dette betyr beløpet for lånt kapital pluss renter og eventuelle kostnader knyttet til kreditten.
Hvis relevant:
Kreditten er gitt i form av betalingsutsettelse for en vare eller en tjeneste, eller er knyttet til levering av bestemte varer eller til ytelse av en tjeneste
Navn på vare/tjeneste
Kontantpris
Hvis relevant:
Nødvendig sikkerhetsstillelse [Type sikkerhetsstillelse]
Dette er en beskrivelse av den sikkerheten som må stilles i tilknytning til kredittavtalen.
Hvis relevant:
Tilbakebetalinger fører ikke til noen umiddelbar nedbetaling av kapitalen.
3. Kredittens kostnader
Lånerenten eller eventuelt ulike lånerenter som får anvendelse på kredittavtalen [%
– faste eller
– variable (med den indeks eller referanserente som er relevant for den opprinnelige lånerenten)
– tidsrom]
Effektiv årlig rente (EÅR) [% Et representativt eksempel som nevner alle forutsetninger som benyttes for beregning av den renten som er oppgitt]
Dette er de samlede kostnadene uttrykt som en årlig prosentandel av det samlede kredittbeløpet.
Den effektive årlige renten er tatt med her for å gjøre det enklere å sammenligne ulike tilbud.
Er det obligatorisk, for å oppnå kreditten eller for å oppnå denne på de vilkår og betingelser som blir markedsført, å
– tegne en forsikringspolise som sikrer kreditten, eller Ja/nei [Hvis ja, angi hva slags forsikring]
– inngå en annen kontrakt om tilleggstjenester? Ja/nei [Hvis ja, angi hva slags tilleggstjeneste]
Dersom kostnadene ved disse tjenestene ikke er kjent av kredittyter, skal de ikke inkluderes i den effektive årlige renten.
Tilknyttede kostnader
Hvis relevant:
Det er påkrevd å opprettholde en eller flere konti for registrering av både betalingstransaksjoner og kredittutnyttelser
Hvis relevant:
Kostnadene ved å bruke et bestemt betalingsmiddel (f.eks. et kredittkort).
Hvis relevant:
Andre kostnader som følger av kredittavtalen
Hvis relevant:
Under hvilke betingelser de forannevnte kostnadene knyttet til kredittavtalen kan endres
Hvis relevant:
Plikt til å betale gebyrer til notarius publicus
Kostnader i tilfelle av for sene betalinger
Manglende betalinger kan få alvorlige følger (f.eks. tvangssalg) og gjøre det vanskeligere å oppnå kreditt. Du vil bli pålagt å betale [. …. (relevant rentesats og ordninger for justering av denne samt eventuelle omkostninger ved mislighold)] for manglende betalinger.
4. Andre viktige rettslige aspekter
Angrerett Ja/nei
En rett til å gå fra kredittavtalen innenfor et tidsrom på 14 kalenderdager.
Tilbakebetaling før tiden
Kreditten kan når som helst betales tilbake før tiden, fullt ut eller delvis.
Hvis relevant:
Kredittyter har rett til kompensasjon i tilfelle av førtidig tilbakebetaling [Fastsettelse av kompensasjonen (beregningsmetode) i samsvar med bestemmelsene som gjennomfører artikkel 16 i direktiv 2008/48/EF]
Informasjonssøk i en database
Kredittyter må underrette forbrukeren umiddelbart og uten omkostninger om resultatet av et informasjonssøk i en database dersom en kredittsøknad blir avvist på grunnlag av et slikt informasjonssøk. Dette får ikke anvendelse dersom det er forbudt å gi slike opplysninger i henhold til Fellesskapets regelverk eller dersom dette er i strid med målsettinger for offentlig orden eller sikkerhet.
Rett til et utkast til kredittavtale
En rett til på anmodning og uten omkostninger å få et eksemplar av utkastet til kredittavtale. Denne bestemmelsen får ikke anvendelse dersom kredittyter på tidspunktet for anmodningen ikke er villig til å gå videre med inngåelse av kredittavtalen med forbrukeren.
Hvis relevant:
I hvilket tidsrom kredittyter er bundet av opplysningene som er gitt før avtalen inngås Disse opplysningene er gyldige fra …. til …..
Hvis relevant:
5. Tilleggsopplysninger ved fjernsalg av finansielle tjenester
a) Vedrørende kredittyter:
Hvis relevant:
Kredittyters representant i den medlemsstatene der forbrukeren er bosatt [Identitet]
Adresse [Geografisk adresse som skal benyttes av forbrukeren]
Telefonnummer(*)
E-postadresse(*)
Telefaksnummer(*)
Nettadresse(*)
Hvis relevant:
Registrering [Handelsregisteret der kredittyter er oppført, samt kredittyterens registreringsnummer eller en tilsvarende identifisering i nevnte register]
Hvis relevant:
Tilsynsmyndighet
b) Vedrørende kredittavtalen:
Hvis relevant:
Utøvelse av angreretten [Praktiske instruksjoner for å utøve angreretten som bl.a. angir tidsrommet for utøvelse av denne retten, hvilken adresse varsel om utøvelse av angreretten skal sendes til og følgene av at denne retten ikke utøves]
Hvis relevant:
Lovgivningen som kredittyter benytter som grunnlag for etablering av forholdet med forbrukeren før kredittkontrakten inngås
Hvis relevant:
Klausuler om hvilken lovgivning og/eller domstol som er relevant for kredittavtalen [Relevant klausul angis her]
Hvis relevant:
Språkordning Opplysninger og kontraktsvilkår skal gis på [angi språk]. Med forbrukerens samtykke vil all kommunikasjon skje på [angi et eller flere språk] i løpet av perioden for kredittavtalens varighet.
c) Vedrørende klageadgang:
Hvorvidt det foreligger og er tilgang til en utenrettslig klage- og erstatningsordning [Om det foreligger en utenrettslig klage- og erstatningsordning for forbrukeren som er part i fjernsalgsavtalen, og dersom dette er tilfellet, metodene for å få tilgang til denne]
(*) Disse opplysningene er frivillige for kredittyter.