• Laster aksjedata...

Europeiske opplysninger om forbrukerkreditt vedrørende (1) kassakreditt (2) forbrukerkreditt tilbudt av visse kredittorganisasjoner (artikkel 2 nr. 5 i direktiv 2008/48/EF) (3) restrukturering av gjeld

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler
Kredittyter [Identitet]
Adresse [Geografisk adresse som skal benyttes av forbrukeren]
Telefonnummer(*)
E-postadresse(*)
Telefaksnummer(*)
Nettadresse(*)
Hvis relevant:
Kredittformidler [Identitet]
Adresse [Geografisk adresse som skal benyttes av forbrukeren]
Telefonnummer(*)
E-postadresse(*)
Telefaksnummer(*)
Nettadresse(*)
(*) Disse opplysningene er frivillige for kredittyter.
Der det er angitt «Hvis relevant:», må kredittyter fylle ut dette punktet dersom opplysningene er relevante for kredittproduktet eller slette de respektive opplysningene eller hele raden dersom opplysningene ikke er relevante for vedkommende type kreditt.
Forklaringene i hakeparenteser gir forklaringer for kredittyter og må byttes ut med tilsvarende opplysninger.
2. Beskrivelse av kredittproduktets viktigste egenskaper
Type kreditt
Samlet kredittbeløp
Dette betyr taket eller de samlede summene som blir gjort tilgjengelig i henhold til kredittavtalen.
Kredittavtalens varighet
Hvis relevant:
Forbrukeren kan når som helst kan bli anmodet om å tilbakebetale det fulle kredittbeløpet på anfordring.
3. Kredittens kostnader
Lånerenten eller eventuelt ulike lånerenter som får anvendelse på kredittavtalen [%
– faste eller
– variable (med den indeks eller referanserente som er relevant for den opprinnelige lånerenten)
Hvis relevant:
Den effektive årlige renten (EÅR)(*) [% Et representativt eksempel som nevner alle forutsetninger som benyttes for beregning av den renten som er oppgitt]
Dette er de samlede kredittkostnadene uttrykt som en årlig prosentandel av det samlede kredittbeløpet. Den effektive årlige renten er tatt med her for å kunne sammenligne ulike tilbud.
Hvis relevant:
Kostnader [De kostnadene som er relevante fra det tidspunktet kredittavtalen er inngått]
Hvis relevant:
Under hvilke betingelser disse kostnadene kan endres
Kostnader i tilfelle av for sene betalinger Forbrukeren vil bli pålagt å betale […… (relevant rentesats og ordninger for justering av denne samt eventuelle omkostninger ved mislighold)] for manglende betalinger.
(*) Ikke relevant for de europeiske opplysningene om forbrukerkreditt for kassakreditt i de medlemsstatene som på grunnlag av artikkel 6 nr. 2 i direktiv 2008/48/EF bestemmer at den effektive årlige renten ikke trenger angis for kassakreditt.
4. Andre viktige rettslige aspekter
Oppsigelse av kredittavtalen [Betingelser og fremgangsmåte for å bringe kredittavtalen til opphør]
Informasjonssøk i en database
Kredittyter må underrette forbrukeren umiddelbart og uten omkostninger om resultatet av et informasjonssøk i en database dersom en kredittsøknad blir avvist på grunnlag av et slikt informasjonssøk. Dette får ikke anvendelse dersom det er forbudt å gi slike opplysninger i henhold til Fellesskapets regelverk eller dersom dette er i strid med målsettinger for offentlig orden eller sikkerhet.
Hvis relevant:
I hvilket tidsrom kredittyter er bundet av opplysningene som er gitt før avtalen inngås Disse opplysningene er gyldige fra …. til …..
Hvis relevant:
5. Tilleggsopplysninger som skal gis der opplysninger som skal gis før kontrakten inngås, blir gitt av visse kredittorganisasjoner (artikkel 2 nr. 5 i direktiv 2008/48/EF) eller er knyttet til en forbrukerkreditt for restrukturering av gjeld
Avdrag og eventuelt i hvilken rekkefølge avdragene vil bli fordelt Forbrukeren vil måtte betale følgende:
[Et representativt eksempel på en avdragstabell som omfatter beløp, antall og hyppighet for betalinger som forbrukeren skal foreta]
Det samlede beløpet som skal betales
Tilbakebetaling før tiden
Kreditten kan når som helst betales tilbake før tiden, fullt ut eller delvis.
Hvis relevant:
Kredittyter har rett til kompensasjon i tilfelle av førtidig tilbakebetaling [Fastsettelse av kompensasjonen (beregningsmetode) i samsvar med bestemmelsene som gjennomfører artikkel 16 i direktiv 2008/48/EF]
Hvis relevant:
6. Tilleggsopplysninger som skal gis ved fjernsalg av finansielle tjenester
a) Vedrørende kredittyter:
Hvis relevant:
Kredittyters representant i den medlemsstatene der forbrukeren er bosatt [Identitet]
Adresse [Geografisk adresse som skal benyttes av forbrukeren]
Telefonnummer(*)
E-postadresse(*)
Telefaksnummer(*)
Nettadresse(*)
Hvis relevant:
Registrering [Handelsregisteret der kredittyter er oppført samt kredittyters registreringsnummer eller en tilsvarende identifisering i nevnte register]
Hvis relevant:
Tilsynsmyndighet
b) Vedrørende kredittavtalen:
Angrerett Ja/nei
En rett til å gå fra kredittavtalen innenfor et tidsrom på 14 kalenderdager. [Praktiske instruksjoner for å utøve angreretten som bl.a. angir hvilken adresse varsel om utøvelse av angreretten skal sendes til og følgene av at denne retten ikke utøves]
Hvis relevant:
Utøvelse av angreretten
Hvis relevant:
Lovgivningen som kredittyter benytter som grunnlag for etablering av forholdet med forbrukeren før kredittkontrakten inngås
Hvis relevant:
Klausuler om hvilken lovgivning og/eller domstol som er relevant for kredittavtalen [Relevant klausul angis her]
Hvis relevant:
Språkordning Opplysninger og kontraktsvilkår skal gis på [angi språk]. Med forbrukerens samtykke vil all kommunikasjon skje på [angi et eller flere språk] i løpet av perioden for kredittavtalens varighet.
c) Vedrørende klageadgang:
Hvorvidt det foreligger og er tilgang til utenrettslig klage- og erstatningsordning [Om det foreligger en utenrettslig klage- og erstatningsordning for forbrukeren som er part i fjernsalgsavtalen, og dersom dette er tilfellet, metodene for å få tilgang til denne]
(*) Disse opplysningene er frivillige for kredittyter.