• Laster aksjedata...

Mars 2011
Veiledning til finansavtaleloven § 46 - krav til opplysninger ved markedsføring av lån og kreditt
1. Innledning
2. Markedsføring av låne og kredittavtaler – generelt
2.1. Finansavtalelovens § 46 – ordlyden
2.2. Formål med veiledningen
2.3. Effektiv rente og forutsetninger for beregning av effektiv rente
2.3.1. Innledning
2.3.2. Kredittkostnadene
2.3.3. Fastsettelse av nominell rentesats
2.3.4. Kostnader som bare belastes enkelte kredittkunder
2.3.5. Rentefrie perioder
2.4. Valg av lånebeløp og nedbetalingstid
2.5. Totalbeløp
2.6. Størrelsen på eventuelle avdragsterminer
2.7. Medier med begrenset plass
3. Representative eksempler innen ulike låne og kredittprodukter
3.1. Innledning
3.2. Boliglån
3.3. Rammelån
3.4. Blancolån
3.5. Avbetalingslån
3.6. Kredittkort


1. Innledning

Denne veiledningen omhandler markedsføring av låne og kredittavtaler, og vil gjelde for alle aktører som tilbyr slike produkter til forbrukere. Veiledningen er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom bransjen, herunder med representan ter for Finansnæringens Fellesorganisasjon, Finansieringsselskapenes Forening, og Forbrukerombudet.
Veiledningens hovedtema er knyttet til finansavtaleloven § 46 som oppstiller krav til opplysninger som skal gis ved markedsføring av kredittavtaler. Foruten å oppfylle de lovpålagte kravene til informasjon, må markedsføringen utformes innenfor kravene til god markedsføringsskikk. Markedsføringen må herunder ikke være uriktig, villedende eller på annen måte i strid med kravene i markedsføringsloven, jf. særlig §§ 6-8.
Det vises her også til EUkommisjonens Working Paper On Responsible Mortgage Lending & Borrowing hvor følgende er nedfelt:
“Any advertising and marketing communications conce rning credit should be complete, fair, clear and not misleading. Wording that may create false expectations for a consumer regarding the availability or the cost of a credit should be prohibited.”
Forbrukerombudet fører tilsyn med at bestemmelsene om kreditt fastsatt i eller i medhold av finansavtaleloven kapittel 3, herunder § 46, blir overholdt, jf. forskrift om kredittavtaler 3 § 16. Opplysningspliktbestemmelsene i finansavtalelov en ble endret i 2010 og Forbrukerombudet tok da initiativ til å komme til enighet med representanter for bransjen om hva som kan anses som representative eksempler i nnen de ulike låne og kredittproduktene, jf. finansavtaleloven § 46 annet ledd.
Veiledningen gir uttrykk for hva Forbrukerombudet og bransjerepresentantene mener alle aktørene må etterleve ved markedsføring av låne og kredittavtaler overfor forbrukere, og Forbrukerombudet vil legge kravene i veiledningen t il grunn i tilsynet med finansavtaleloven § 46. Eksemplene og forutsetningene forutsettes benyttet selv om tilbyderen ikke anser veiledningens eksempler representative.

2. Markedsføring av låne og kredittavtaler – generelt

2.1 Finansavtalelovens § 46  ordlyden

Finansavtaleloven § 46 oppstiller krav til opplysninger som skal gis ved markedsføring av kredittavtaler.
Etter § 46 første ledd skal enhver form for markeds føring av kredittavtaler inneholde opplysning om: a) kredittkostnadene, herunder effektiv rente med angi velse av kredittbeløp og kredittprofil
b) samlet kredittbeløp
c) kredittavtalens løpetid
d) kontantprisen og størrelsen på en eventuell forskuddsbetaling, dersom det er tale om kreditt i form av henstand med betalingen for en spesifikk vare eller tjenesteytelse
e) totalbeløp og størrelsen på eventuelle avdragsbetalinger
f) en eventuell forpliktelse for kredittkunden til å inngå avtale om en aksessorisk tjenesteytelse, dersom kostnadene ved den aksessoriske avtalen ikke kan beregnes på forhånd. Opplysningene skal etter § 46 annet ledd “gis på en tydelig måte ved hjelp av et representativt eksempel”.

2.2 Formål med veiledningen

Formålet med veiledningen er å vise hvilke opplysninger som må inngå i et “representativt eksempel”. Forbrukerombudet vil anse opplysningspli kten etter § 46 oppfylt dersom man i markedsføringen har med de opplysningene som fremgå r av eksemplene angitt for de ulike kredittypene under punkt 3.
Kravene i finansavtaleloven § 46 første ledd litra d og f er ikke omfattet av eksemplene som er utarbeidet i dette dokumentet. Dette skyldes at opplysninger etter litra d og f kun vil være aktuelle for et mindre antall markedsføringstiltak som gjelder kredittavtaler. I de tilfeller det er aktuelt med kreditt i form av henstand med betal ingen for en spesifikk vare eller tjeneste, eller forpliktelser om å inngå avtale om aksessorisk tjenesteytelse , må imidlertid opplysninger etter litra d og f inkluderes i markedsføringen.
Kravene i denne veiledningen er tilpasset alle produkter innen kategoriene som er nevnt under punktene 3.2 til 3.6 og er basert på tall inn hentet fra bransjen. Unntaksvis kan det finnes produkter der eksemplene kan synes forenklede og kanskje ikke helt passende. Også her forutsettes eksemplene brukt. Bakgrunnen for dette er ønske om at eksemplene skal være korte, slik at de skal kunne benyttes i alle medier. I tillegg skal de i størst mulig grad kunne benyttes av kundene for å sammenligne ulike tilbud. For å oppnå dette målet, må eksemplene være mest mulig standardiserte og bygge på like forutsetninger. Det er imidlertid intet i veien for å gi supplerende opplysninger i markedsføringen utover de opplysningene som fremgår av eksemplene under punkt 3.2 til 3.6.
For kredittjenester som markedsføres til en bestemt og avgrenset krets forbrukere, kan og bør eventuelle særlige forutsetninger som gjelder f or denne kundegruppen, legges til grunn.  Det forutsettes likevel at samme beløp og løpetid/n edbetalingstid som oppgitt i eksemplene under punkt 3, benyttes.

2.3 Effektiv rente og forutsetninger for beregning av effektiv rente

2.3.1 Innledning

Den effektive renten angir kredittkostnadene uttrykt i prosent per år av kredittbeløpet. I forskrift om kredittavtaler § 6 er det gitt en form el for beregning av effektiv rente, og i samme forskrift § 7 er det angitt enkelte forutsetninger for beregning av den effektive renten.
Den effektive renten som skal oppgis i markedsføringen, må beregnes ut fra de forutsetningene som er angitt i det representative eksempelet i markedsføringen. I punkt 3.2 til 3.6 under de enkelte kategoriene av kredittprod ukter er det gitt nærmere anvisning på hvilke forutsetninger som skal legges til grunn ved beregning av effektiv rente, for at den angitte effektive renten skal være representativ. Forutsetningene som følger av forskrift om kredittavtaler § 7 er også hensyntatt her.
Under dette punktet redegjøres det i det følgende for generelle krav knyttet til oppfyllelsen av kravene i § 46.

2.3.2 Kredittkostnadene

Begrepet “kredittkostnadene” som følger av § 46 før ste ledd litra a er i finansavtaleloven § 44a litra h definert som “alle kostnader, herunder rente, provisjon, gebyr, avgifter og andre utgifter som kredittkunden skal betale i forbindels e med kreditten” 6 . Begrepet “i forbindelse med kreditten” er benyttet i forbrukerkredittdirektivet 7 art. 3 litra g. Begrepet er videre enn begrepet “kostnader som forbrukeren skal betale for kreditten” som fulgte av den nå opphevede kredittkjøpsloven § 6. Endringen av ordly den innebærer at enkelte kostnader som tidligere ble holdt utenfor beregningen av effektiv rente, nå skal inkluderes.

2.3.3 Fastsettelse av nominell rentesats

Ved beregning av effektiv rente må det legges til g runn en nominell rentesats. Dersom nominell rente varierer ut fra individuelle forhold, som kredittscore el.l., benyttes den renten som er vanligst (typetallet) for det lånebeløp som det representative eksempelet angir, så fremt dette ikke avviker mer enn 10 % fra den matematisk gjennomsnittlige nominelle rente ved det aktuelle lånebeløp. Ved større avvik enn 10 % skal matematisk gjennomsnittlig nominell rente benyttes.

2.3.4 Kostnader som bare belastes enkelte kredittkunder

Dersom kortutsteder opererer med et fakturagebyr, skal dette legges til i beregningen 8 med mindre det kan påvises at kun et mindretall av kundene belastes gebyret.
Etableringsgebyr, termingebyr og eventuelle andre k redittkostnader, som skal tas med i beregning av effektiv rente, skal inkluderes i den effektive renten med mindre dette er kostnader som bare betales av en ubetydelig andel av låntakere for et lån med de forutsetninger som angitt i det aktuelle eksempelet . Alle beløp skal i utgangspunktet oppgis i NOK. Dersom annen valuta benyttes må det opplyses særskilt om dette.

2.3.5 Rentefrie perioder

Det skal ses bort fra eventuelle rentefrie perioder ved beregning av effektiv rente, jf. forskrift om kredittavtaler § 7 litra l. Rentefri periode kan likevel tas hensyn til ved beregning av “totalbeløp”.
2.4 Valg av lånebeløp og nedbetalingstid Under de enkelte kategoriene av kredittprodukter er det lagt til grunn faste lånebeløp og en fast nedbetalingstid. For de kredittypene der disse størrelsene ikke er fastsatt i forskrift om kredittavtaler § 7, er beløp og nedbetalingstid valgt ut fra bransjeaktørenes gjennomsnittlige tall for de ulike produktene. Beløpene og nedbetalingstidene som er valgt, antas derfor å være representative for den enkelte kredittype.
Beløpene som er lagt til grunn som forutsetning for de ulike representative eksemplene er basert på gjennomsnittlige beløp for de ulike kategoriene av lån. Dersom det markedsføres lån hvor det høyeste tilbudte kredittbeløp er lavere enn det kredittbeløp som i denne veiledningen er lagt til grunn for den aktuelle kredittype, skal det legges til grunn et beløp som tilsvarer halvparten av det høyeste tilbudte kredittbeløp. Dette vil ikke være tilfellet for kredittkort, der den høyeste tilbudte kredittramme skal legges til grunn. Se også punkt 3.6.Kredittkort.

2.5 Totalbeløp

Finansavtaleloven § 46 første ledd litra e stiller krav til at totalbeløp og størrelsen på eventuelle avdragsterminer skal opplyses. Totalbeløp er i § 44a litra k definert som “summen av samlet kredittbeløp og kredittkostnadene”. I et representativt eksempel vil dette være de samlede avdrag og kostnader forbrukeren skal betale ut fra de forutsetningene som oppgis i eksempelet i markedsføringen.

2.6 Størrelsen på eventuelle avdragsterminer

Begrepet “størrelsen på eventuelle avdragsterminer” i § 46 må forstås slik at angivelse av terminbetalinger som omfatter både avdrag og kredittkostnader, vil oppfylle dette kravet. Opplysninger om “størrelsen på eventuelle avdragsterminer” er ikke inntatt i de representative eksemplene som er oppstilt i dette dokumentet i punkt 3.2 til 3.6. Opplysningene kan imidlertid med fordel inntas, der som mediets art gjør at det er plass til slik informasjon i markedsføringen.

2.7 Medier med begrenset plass

Ulike låne og kredittprodukter blir i større eller mindre grad markedsført i medier med begrenset plass. De ulike eksemplene inneholder fra 4965 tegn inklusive mellomrom, og lengden ligger således innenfor begrensningene for det antall tegn som kan benyttes i annonser på søkemotorer som f.eks. google.
Det anses hensiktsmessig at alle låne og kredittprodukter er underlagt de samme kravene til å oppgi det representative eksempelet i selve annonsen. Ettersom alle de ulike eksemplene lar seg benytte i medier med begrenset plass, er det ikke naturlig å oppstille særregler for enkelte produkter.
Forbrukerombudet vil derfor, i tilsynet med finansavtalelovens § 46, legge til grunn at det ikke vil være tilstrekkelig for å oppfylle kravene å oppgi det representative eksempelet “ett klikk unna”, eller ved å henvise til andre nettsted er, prislister el.
Dersom plassen på markedsføringsmediet tillater det, er det likevel ønskelig at kredittgiver gir kunden ytterligere opplysninger og forklaringer om tilbudet. For eksempel vil det på kredittgivers hjemmeside være hensiktsmessig å gi k unden mer utfyllende informasjon, slik at kunden bedre settes i stand til å forstå det enkelte produkt. Forut for avtaleinngåelse plikter kredittgiveren også å gi forbrukeren opplysninger som nevnt i § 46a.

3. Representative eksempler innen ulike låne og kredittprodukter

3.1 Innledning

Eksemplene som følger nedenfor gir uttrykk for minimumskrav for hvilke opplysninger som må gis i markedsføring av kredittavtaler. Det vil s i at det alltid må opplyses om de nevnte elementene.
Nedenfor i 3.2 til 3.6 er ulike typer kredittprodukter omtalt. Det er for hver produktkategori stilt krav til: 
– Hvilke opplysninger som skal inntas ved enhver mark edsføring av kredittavtaler, gjennom minstekrav oppstilt i eksempel på tekst til bruk i markedsføring 
– Hvilke forutsetninger som skal legges til grunn (for eksempel kredittbeløp og nedbetalingstid) for at den angitte rente og det angitte eksempel skal anses representativt.
Det forutsettes at det av markedsføringen framgår hvilken kredittype eksempelet i markedsføringen gjelder (boliglån, kredittkort etc. ).

3.2 Boliglån

Med boliglån regnes her ethvert nedbetalingslån som sikres med pant i fast eiendom. Rammelån omtales under punkt 3.3.
Som grunnlag for utregning av effektiv rente og for angivelse i et representativt eksempel, legges det til grunn et samlet lånebeløp på kr 2.00 0.000, og en nedbetalingstid på 25 år. Ved fastsettelse av nominell rente tas det utgangsp unkt i rentenivået for lån som gis innenfor 75 % av panteobjektets verdi. Når det gjelder fastsettelse av nominell rente og inkludering av kostnader som kun belastes enkelte lånekunder, vises det til omtalen av dette under punkt 2.3.2  2.3.4 over.
Dersom kredittyter ikke tilbyr lån opptil 75 % av panteobjektets verdi, men eksempelvis kun inntil 60 %, må det opplyses om denne forutsetningen i markedsføringen. Renten settes da til det nivå som gjelder for den høyeste tilbudte b elåningsgrad.
Eksempel – markedsføring av boliglån:
eff.rente X,X %, 2 mill., o/25 år, Totalt: XXXXXXX

3.3 Rammelån

Med rammelån menes her lån med sikkerhet i fast eie ndom som kan utnyttes innenfor en øvre fastsatt kredittgrense, eksempelvis “boligkred itt”, “flexilån” og “seniorlån”.
Ved markedsføring av rammelån legges det til grunn et lånebeløp på kr 2.000.000,, innenfor 75 % av panteobjektets verdi, med en løpetid på 25 år, samt en utnyttelsesgrad på 80 % av innvilget ramme.
Når det gjelder fastsettelse av nominell rente og inkludering av kostnader som kun belastes enkelte lånekunder, vises det til omtalen av dette under punkt 2.3.2  2.3.4 over.
Dersom kredittyter ikke tilbyr lån opptil 75 % av panteobjektets verdi, men eksempelvis kun inntil 60 %, må det opplyses om denne forutsetninge n i markedsføringen. Renten settes da til det nivå som gjelder for den høyeste tilbudte belåningsgrad.
Eksempel – markedsføring av rammelån:
eff.rente X,X %, 2 mill., o/25 år, Totalt: XXXXXXX

3.4 Blancolån

Med blancolån menes enhver form for kreditt som ytes uten sikkerhet, og som ikke er knyttet til et kredittkort/faktureringskort.
Ved markedsføring av blancolån legges det til grunn et beløp på kr 65.000 og en nedbetalingstid på 5 år.
For fastsettelse av nominell rente og andre kreditt kostnader som skal inkluderes i den effektive renten, vises til omtalen under punkt 2.3 .2  2.3.4 over.
Eksempel – markedsføring av blancolån:
eff.rente X,X %, 65.000, o/5 år, etabl.geb. XXX,, Totalt: XXXXX

3.5 Avbetalingslån

Med avbetalingslån menes lån med sikkerhet i annet enn fast eiendom (for eksempel bil, båt eller caravan).
Ved beregning av effektiv rente og ved oppstilling av et representativt eksempel legges det til grunn et lånebeløp på kr. 150.000, og en nedbetalingstid på 5 år.
For fastsettelse av nominell rente og andre kreditt kostnader som skal inkluderes i den effektive renten vises det til omtalen under punkt 2.3.3 og 2.3.4 over.
I de tilfeller det er aktuelt med kreditt i form av henstand med betalingen for spesifikk vare eller tjeneste, eller forpliktelser om å inngå avtale om aksessorisk tjenesteytelse, må opplysninger etter finansavtaleloven § 46 litra d o g f inkluderes i markedsføringen.
Eksempel – markedsføring av avbetalingslån:
eff.rente X,X %, 150.000 o/5 år, etabl.geb. XXXX, Totalt: XXXXXX

9 3.6 Kredittkort

Med kredittkort menes her avtale om en kredittramme som fortrinnsvis er ment utnyttet gjennom belastninger av tilknyttet betalingskort eller ved å oppgi dette kortets nummer.
Tallene som benyttes i eksempelet for kredittkort e r basert på kravene i forskrift om kredittavtaler § 7 litra g og på tall oppgitt av bransjen.
Også i de tilfeller hvor kredittkort markedsføres u ten at det angis et konkret kortprodukt, vil det måtte oppgis et representativt eksempel. I så fall må opplysningene i eksempelet være basert på det kredittkortet som kredittgiveren tilbyr, som har flest kunder, med tilleggsopplysning om at ulike kort har ulike vilkår.
Ved markedsføring av kredittkort legges det til grunn en kredittramme på kr. 15.000, som utnyttes fullt ut. Dersom markedsføringen gjelder et kortprodukt der den høyeste tilbudte kredittgrense er lavere enn 15.000, skal høyeste tilbudte kredittramme legges til grunn. For faktureringskort uten fastsatt kredittramme settes rammen til 12.000,, jf. forskriften § 7 litra j.
Forutsetninger for beregning av effektiv rente er regulert i forskrift om kredittavtaler § 7, jf. blant annet litra g). Bestemmelsen fastsetter at det skal legges til grunn at kredittkortets ramme er benyttet fullt ut med en løpetid på 12 måneder. Det skal ved beregningen legges til grunn at kredittkortets ramme blir trukket fullt ut første dag kunden får kredittkortet, og at kreditten blir tilbakebetalt i 12 like store avdrag. Det skal forutsettes at kredittkostnader legges til hovedstol og betales over 12 mnd. i like store avdrag.
Kostnader som må legges til grunn ved beregning av effektiv rente må være basert på kundenes bruk av kortet (varekjøp/kontantuttak både innland og utland). Til beregningen av kredittkostnader som skal inkluderes i effektiv rente er det her utarbeidet en bruksprofil som anses representativ. Det legges til grunn at kortet brukes til 10 varekjøp i Norge, 1 kontantuttak i Norge, 3 varekjøp i utlandet og 1 kontantuttak i utlandet per år. Dette er basert på tall fra Norges Banks årsrapport om betalingssystemer, samt tall oppgitt av bransjen. Det legges til grunn at alle varekjøp og kontantuttak, både de som er foretatt i Norge og i utlandet, er på kr. 1000, slik at samlet årlig bruk totalt blir kr. 15000,-.
Årsgebyr er en kredittkostnad som skal inkluderes i den effektive renten. Ulike fordeler kunden kan oppnå ved bruk av kredittkortet som f.eks. cashback, ulike bonuser el., skal derimot holdes utenfor i beregningen av effektiv rente.
Overnevnte forutsetninger er fastsatt for å sikre at relevante kostnader som skal inkluderes i effektiv rente, blir inkludert i beregningen i mest mulig tilsvarende grad som disse rent faktisk belastes en gjennomsnittlig kunde. Dersom kredittyter belaster kostnader som ikke omfattes av det bruksmønster som her er lagt til grunn, må disse likevel tas med i beregningen med mindre dette er kostnader som bare betales av en ubetydelig andel av selskapets kunder.
Eksempel – markedsføring av kredittkort:
eff.rente XX,X %, 15.000, o/12 mnd. Totalt XXXXX