• Laster aksjedata...

* Administrasjons gebyr – Gebyr som belastes sparere med fondskontoavtale.
* Aksje – En eierandel i et aksjeselskap. Kjøper du andeler i aksjefond, eier du indirekte aksjer i ulike aksjeselskaper.
* Aksjeandelsobligasjoner – Aksjeandelsobligasjon er en obligasjon uten rente. I stedet er mulighetene for avkastning knyttet til indeksutviklingen i en eller flere indekser.
* Aksjefond – En kollektiv investering der mange personer går sammen for å kjøpe aksjer. Hver person betaler inn penger til fondet og et bestemt antall fondsandeler blir tegnet i vedkommendes navn. Fondsforvaltningsselskapet som har ansvaret for fondet sørger så for kjøp av verdipapirer i markedet for pengene på fondets vegne.
* Aksjekurs – Verdien på en aksje på et gitt tidspunkt.
* Andelseier – Ved å kjøpe andel i obligasjonsfond har du eierandel i fondets totalverdi tilsvarende ditt innskudd.
* Annuitetslån – Annuitetslån innebærer at du betaler samme terminbeløp hver måned. Med denne lånetypen er avdragsdelen liten i begynnelsen, mens rentedelen er stor.
* Avdragsfrihet – I en midlertidig periode med stram personlig økonomi kan du vurdere å søke om avdragsfrihet. Får du innvilget søknaden, vil du kun betale renter i perioden.
* Avkastning – Forteller hvordan nettoverdien på sparepengene dine har utviklet seg i en gitt periode.
* Avkortning – Reduksjon i erstatningsbeløpet hvis skaden er fremkalt forsettelig eller ved grov uaktsomhet. Det blir også avkortning ved brudd på sikkerhetsforskriftene.
* Avkortningsnemnda – Behandler blant annet saker hvor selskapet vil avslå eller redusere erstatningen på grunn av grov uaktsomhet eller brudd på sikkerhetsforskriftene.
* AvtaleGiro – Tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Banken sørger for at regningene betales direkte fra konto på forfallsdato.
* Bankenes Meldingssentral – Må ringes umiddelbart for sperring ved tap/misbruk av minibankkort eller Visa debetkort. Tlf. nr. fra Norge er 08989, fra utlandet +47 22 21 40 55.
* Bankinnskudd med avkastning (BMA) – Bankinnskudd med avkastning er et produkt hvor avkastning på innskudd er avhengig av utviklingen i de finansmarkeder innskuddet er knyttet til. Det er ikke renter på innskuddet.
* Bankklagenemnda – Bankklagenemnda behandler rettstvister som vedrører privatpersoners kontraktsforhold med en bank, finansieringsselskap, kredittforetak o.l. Som forbruker kan du klage til Bankklagenemnda etter at du har forsøkt å løse en tvist med banken eller finansinstitusjonen uten at dette har ført frem.
* Betalingskort – Betalingskortene kan deles inn i to kategorier – debetkort og kredittkort. De brukes til å betale for varer og tjenester og til kontantuttak i minibanker.
* BIC – BIC (Bank Identifier Code) er sammen med IBAN (International Bank Account Number) to koder som brukes for identifisering av kontonummer og bank i forbindelse med utenlandsbetaling.
* Boligkreditt – Med boligkreditt (også kalt fleksilån og rammelån) kan du få kreditt med pant i boligen. Så lenge du holder deg innenfor avtalt kreditt, kan du ta ut og sette inn penger når det passer deg.
* Børskrakk – En kraftig nedgang på børsene i løpet av kort tid (minimum 10 prosent på 1-2 dager).
* Bransjefond – Aksjefond som plasserer minimum 80 prosent av forvaltningskapitalen i en bestemt bransje, f.eks. innen finans, helse eller teknologi.
* Brevgiro – Tjeneste der du legger giroene sammen med underskrevet følgeseddel i ferdig frankert konvolutt og postlegger den.
* BSU Boligsparing for ungdom – (BSU) er en gunstig spareordning med skattefradrag for personer under 34 år. Fradrag i inntektsskatten gis til og med det inntektsåret du fyller 33 år.
* Byggelån – Byggelån er en midlertidig kreditt som du kan benytte deg av i byggeperioden. Når huset er ferdig, omgjøres byggelånet til et vanlig langsiktig boliglån med pant i eiendommen.