• Laster aksjedata...

+/- Index
+/- indeks i NOK refererer til fondets avkastning i prosent i forhold til sammenligningsindeks. En negativ verdi indikerer at fondets avkastning har vært svakere enn indeksen målt i prosent. Vær oppmerksom på at tallet ikke beskriver fondets utvikling sammenlignet med den indeksen forvalteren vanligvis sammenlignes med.
+/- Kat
+/- Kategori viser hvordan fondet har utviklet seg sammenlignet med gjennomsnittet i innenfor en Morningstar Kategori.
Accumulation (acc)
Accumulation (acc) er en betegnelse på fond som ikke utbetaler utbytt. Eventuelt utbytte reinvesteres. Det motsatte er income (inc) der fondet utbetaler utbytte.
Administrator
En administrator overvåker fondene hos en forvalter.
ADRs
American Depository Receipts (ADRs) er sertifikater som oppbevares i en amerikansk bank, som gir rettigheter til et antall utenlandske aksjer. Utenlandske selskaper som ønsker å bli notert på en amerikansk børs må utstede ADRs.
Aksje
En aksje er en investering i et selskap. Det er aksjonærene som eier selskapene.
Aksjefond
Et aksjefond er et fond som investerer det meste av forvaltningskapitalen i aksjer eller aksjerelaterte finansielle instrumenter.
Aktiv forvaltning
Aktiv Forvaltning indikerer at forvalteren av et fond selv bestemmer hvilke aksjer som skal kjøpes og selges, i motsetning til å følge indeksen.
Alfa
Alfa måler fondets faktiske utvikling sammenlignet med den forventede utviklingen og risikoen angitt av betaverdien i en fondsportefølje. En positiv alfaverdi indikerer at fondets utvikling har vært bedre enn forventet i forhold til fondets angitte betaverdi. En negativ alfa indikerer at fondets utvikling har vært dårligere enn forventet i forhold til den angitte betaverdien. Alfaverdiene baserer seg på 36 måneders utvikling, og angis i prosent over ett år. Alfaverdien kan benyttes forutsatt at: 1) markedsrisikoens mål er beta, og er den eneste måten å måle markedsrisiko på. 2) Den lineære sammenhengen mellom fondets utvikling og utviklingen til indeks, målt gjennom R-kvadrat er høy. Alfa kan anvendes for å måle den verdien fondets forvalter tilfører.
Eksempel: Et fond med en alfa verdi på -1.73, en betaverdi på 0,95 og en R-kvadrat på 90. Den høye R-kvadrat verdien indikerer en høy alfa og betaverdi. Alfaverdien på -1,73 indikerer at fondet har gitt 1,73 prosent dårligere utvikling i forhold til betaverdien. (måles som Beta).
Annualisert avkastning
Annualisert avkastning refererer til fondets avkastning omregnet til en årlig prosent. For eksempel, hvis Fond A har en avkastning på 5% over seks måneder og Fond B har en avkastning på 4 % over fire måneder, vil: Fond A’s annualiserte avkastning bli 10 %, og Fond B’s annualiserte avkastning bli 12 %.
Arbitrasje
Også kalt kursspekulasjon. Investoren ønsker å tjene på ulikheter som kan finnes i markedet ved samtidig kjøp og salg av svært like, men ikke identiske verdipapirer.
Asset Classes
Asset classes henviser til plasseringer som gir ulik avkastning og risiko, slik som plasseringer i aksjer eller obligasjoner. Investeringer i aksjer har størst potensial for sterk vekst, men risikoen er høyere enn ved investeringer i obligasjoner.