• Laster aksjedata...

Basispunkter
Betegnelsen på 1/100 del av 1 %.
Benchmark
En Benchmark fungerer som et sammenligningsgrunnlag for et fond. Oslo Børs Hovedindeks, Oslo Børs Fondindeks er noen av de mest brukte benchmark blant de norske aksjefondene. Du kan selv velge hvilken indeks du vil sammenligne et fond med under grafen som viser fondets kursutvikling.
Beta
Et fonds beta er et mål på fondets følsomhet overfor svingninger i markedet. Beta er en historisk verdi som sammenligner fondets utvikling over en periode på 36 måneder, og hele markedets utvikling over den samme perioden. Betaverdien som er presentert her måler relasjonen mellom fondets avkastning og avkastningen på en risikofri plassering (NIBOR3mnd). 1.00 representerer betaverdien for «benchmark», eller markedets beta. Dersom et fonds betaverdi er høyere enn 1.00 indikerer dette at fondet svinger mer enn indeksen. En betaverdi under 1.00 betyr at fondet svinger mindre enn indeksen. Ettersom dette er en relativ verdi presenteres tallet i prosent. Dette betyr at en beta verdi på 1.10 viser at fondet har utviklet seg ti prosent bedre enn indeks da markedet har gått opp, og ti prosent dårligere enn markedet når det har falt. Dette betyr at en betaverdi på 0.90 sier at fondets utvikling har vært 10 prosent dårligere enn indeks når markedet har gått opp, og ti prosent bedre enn markedet når det har falt. En lav betaverdi betyr ikke at fondet har lav volatilitet, men at fondets markedsrelaterte risiko er lav.
Eksempel: Et bransjefond som investerer i råvarebaserte selskaper har ofte en lavere betaverdi (og R- kvadrat) ettersom fondets utvikling er mer følsom overfor prisutviklingen på råvarer, og selskap i samme bransje, enn markedet som helhet.
Blue Chip
Brukes om de største og mest solide aksjene på børsen.
Buy and Hold Strategy
Denne typen strategi innbærer at investoren kjøper en aksje, og beholder denne over en lang periode. Det motsatte er trading, der aksjer kjøpes og selges hyppigere.
Bytte
Denne avgiften forekommer dersom en investor ønsker å bytte mellom to fond som tilbys av samme forvalter.
CAPM
CAPM eller Capital Asset Pricing Model (Kapitalverdimodellen), er en matematisk modell som brukes for å prise en investering ved å se på sammenhengen mellom risiko og forventet avkastning. CAPM er en viktig modell i moderne porteføljeteori der forventet avkastning (E) for investeringen uttrykkes som forventet avkastning på markedets portefølje (rm) og Beta, E = R + (beta)(rm- R) der R representerer den risikofrie renten.