• Laster aksjedata...

Dato
Siste oppdaterte kurs på fondet NAV
Derivater
Et derivat er en finansiell kontrakt der verdien avhenger av verdien på en eller flere av de underliggende eiendelene, referansekurser, eller indeks. Eksempler på derivater er futures, warrants, swaps and opsjoner.
Distributør
En distributør er den person eller det selskaper som er ansvarlig for å selge eller markedsføre fond overfor investorer kontinuerlig. Distributøren er også ansvarlig for rapportering til andelseierne.
Diversifisering
Å minske risikoen i en portefølje gjennom å spre investeringene mellom for eksempel aksjer og obligasjoner, investere med stor geografisk spredning eller å investere i et flertall verdipapirer som er utgitt av ulike tilrettelegger.
Dow Jones Industrial Average
Den mest kjente indeksen på New York-børsen. Omfatter ut utvalg av de 30 største og mest likvide aksjene på NYSE.
Durasjon
Durasjon eller løpetid indikerer hvor sensitivt fondet er mot stigende og fallende renter. Lengre durasjon betyr som regel mer sensitivitet overfor stigende eller fallende renter. Sammenhengen mellom to fond med ulik durasjon er følgende: Et fond med ti års durasjon har dobbelt så stor volatilitet som et fond med durasjon på fem år. Durasjonen gir også en indikasjon på hvordan fondets NAV blir påvirket av endring i rentene. Generelt kan man si at et fond med durasjon på fem år forventes å miste fem prosent av NAV dersom rentene går opp med en prosent. Eller stiger med fem prosent dersom rentene går ned med en prosent. Durasjonen som angis er den som oppgis i fondets siste rapport.
Emerging Market
Emerging Market brukes som betegnelse på tilvekstnasjoner. Enkelte betegner disse markedene som risikofylte, da politisk og økonomisk uro ofte er en del av hverdagen.
Energi
Sektoren inkludere selskaper som produserer og utvikler olje og gass, oljefelt, tjenester til innen offshore. Eksempler på selskaper er Statoil, OMV og TGS.
Etisk investering
En etisk investering innebærer å investere i aksjer eller fond som innholder visse etiske regler. Et etisk fond vil for eksempel unngå å invester i selskaper innenfor tobakk eller alkoholindustrien.
EU
Europeiske Union
Eurosonen
Eurosonen brukes som betegnelse på de landene som benytter Euro som sin valuta. Blant medlemslandene finner vi blant andre Belgia, Frankrike, Finland, Tyskland, Irland og Italia.
Exchange Traded Funds (ETF)
Exchange Traded Funds (ETF) er den engelske betegnelsen for børsomsettelige fondsandeler. ETF handles over børs og prises daglig. Du vil bli eksponert mot samtlige aksjer i en gitt indeks. Kostnadene i dette produktet er ofte lavere enn ordinære fond.