• Laster aksjedata...

Hang Seng
Hang Seng er børsindeksen i Hong Kong, og består av de 33 største selskapene på som handles på denne børsen.

Hedge Fond
Et hedgefond har friere plasseringsregler enn ordinære verdipapirfond. Det finnes mange ulike typer hedgefond, men felles for dem alle er at forvalteren tar en annen risiko enn verdipapirfond og har større frihet. Et hedgefond, som ofte er organisert som et fond-av-fond (spesielt i Norge der reglene hittil ikke har tillatt rene hedgefond å forvalte fra Norge), søker å utnytte så vel kursstigninger som kursfall ved å inngår terminkontrakter, foreta kurssikring eller andre finansielle instrumenter. Et hedgefond kan også ta opp lån for derved å geare investeringen. Hedgefond kan derfor være langt mer spekulative enn ordinære verdipapirfond.

Helsevern
Sektoren inkluderer selskaper innenfor bioteknologi, farmasi, forskning, sykehus, utstyr og tjenester. Eksempler på selskaper er Axis Shield, Aventis og GlaxoSmithKline.

High-Yield Fund
Et fond som investerer i obligasjoner med lavere kreditt rating.

i år
i år (YTD) viser fondets utvikling hittil i år.

Indeks
En indeks er en sammensetning av flere aksjer som brukes for å indikerer utviklingen på et spesielt marked, eller region.

Indexfond
Betegnelsen på et fond som har å følge en bestemt indeks.Forvalteren vil overvåke indeksen, og sørge for at fondets midler er plassert i samme aksjer og med samme vekt som i indeksen som følges.

Inflasjon
Et mål på hvor mye et lands generelle prisnivå stiger. Motsatte av deflasjon.

Information Ratio
Information Ratio (IR) er et statistisk måltall som forteller hvor stor meravkastning en fondsforvalter har oppnådd på sine porteføljevalg. En IR verdi høyere enn 1 indikerer at forvalteren har lykkes godt med sine investeringsvalg og en negativ verdi indikerer at avkastningen har vært lavere enn referanseindeksen. Jo høyere IR-verdi fondet har desto bedre.

Initial Public Offering (IPO)
En IPO er en kapitalutvidelse, der selskapets aksjer blir tilgjengelig for individuelle investorer. En IPO foregår som regel i forbindelse med at et selskap registrerer aksjene sine på Oslo Børs for første gang.

Inntjening
Inntjening referer til et selskaps inntekter i løpet av en spesifisert periode. Salgskostnader, andre kostnader, avskrivninger og skatter er fratrukket selskapets omsetning.

Inntjening per aksje (EPS)
Inntjening per aksje (EPS) er et selskaps totale inntekter dividert på antall utestående aksjer. Dette tallet indikerer selskapets lønnsomhet sett med aksjonærens øyne. Brukes blant annet til å regne ut P/E.

Institusjonelle investorer
Dette er en betegnelse på en organisasjon som investerer større summer i fond. Eksempler er pensjonskasser og forsikringsselskaper.

International Securities Identification Number (ISIN)
Et ISIN nummer er en internasjonal kode på en aksje eller et fond som noteres på en børs.

Investeringsprofil
Investeringsprofilen beskriver blant annet fondets investeringsområder og i hvilke sektorer fondet investerer.