• Laster aksjedata...

Junk Bond
Et junk bond er en obligasjon som gir høy avkastning, men som samtidig er meget risikofylt. Fond med betegnelsen High Yield bond investerer i denne typen obligasjoner.
Kapitalvarer
Sektoren inkluderer selskaper innenfor reklame, business support, konsulenttjenester, arbeidsformidling, resirkulering, distribusjon og transport. Eksempler på selskaper i denne sektoren er: Tomra, Veidekke og Kongsberg Gruppen.
Kjøpsavgift
Dette er en avgift som betales til forvalteren ved kjøp av andeler i et fond.
Kombinasjonsfond
Et fond som investerer både i aksjer og rentebærende verdipapirer. Denne fordelingen er ulik for forskjellige kombinasjonsfond. Fondets strategivalg styrer denne fordelingen.
Konsumentvarer
Denne Morningstar Sektoren inkluderer selskaper som produserer matvarer, drikke, husholdningsprodukter, klær og tekstiler, biler og bildeler, elektronikk og tobakk. Eksempler på selskaper innenfor denne sektoren er Benneton, BMW og Orkla.
Kontanter o.l.
Fondets investeringsfordeling/porteføljefordeling. Et fond kan ha eksponering i aksjer, obligasjoner, kontanter o.l. eller øvrige verdipapirer. Kontanter o.l. innbefatter i denne sammenhengen også sertifikater og andre papirer med under 12 måneder til forfall.
Konvertible obligasjoner
Obligasjoner som gir eieren konverteringsrett (ikke plikt) til å gjøre om obligasjonen til aksjer. Dette gjelder i et visst tidsrom og til en forhåndsbestemt pris på aksjene.
Korrelasjon
Også kalt samsvar. Korrelasjonen mellom to verdipapirer eller fond beskriver graden av samvariasjon. Dersom korrelasjonen er lik 1 beveger de to fondene seg alltid helt i takt. Dersom det er null korrelasjon, beveger de seg helt uavhengig av hverandre.
Kostnadsjustert avkastning
Angir fondets prosentuelle utvikling justert for kjøp og salgskostnader. Dersom fondet ikke tar avgift for kjøp og salg av andeler er verdien den samme som den prosentuelle utviklingen over en periode.
Kreditt kvalitet
Kredittkvaliteten på en obligasjon beskriver hvor god og trygg en obligasjon er å investere i.
Kredittvurdering
En kreditvurdering er en prosess for å bedømme sansynligheten av at en stat eller et selskap ikke kan betale på en obligasjon. Det finnes en rekke kredittvurderingsinstitutter heriblandt Moody’s, Standard & Poor’s og Fitch. Obligationer med ratinger fra AAA til BBB-(minus) anses for at være sikre investeringer, mens ratingerne fra BB+ og nedover anses for at være spekulative investeringer.
Kupong rente
Den nominelle renten som betales til obligasjonseieren.
Likviditet
Likviditet brukes som mål på hvor lett omsettelig et verdipapir er på en børs.
Løpende avkastning i %
Avkastning i % viser løpende avkastning over de spesifiserte periodene 1-dag, 1-uke, 1 måned, 6-måneder osv. Beregningene gjøres løpende slik at avkastning 1-uke for eksempel tilsvarer et fonds avkastning fra 14.desember til 21.desember.
Materialer
Sektoren inkluderer selskaper innen forsvar, luftfart, kjemikalier, maskiner, byggningsmaterialer og råvarer. Eksempler er ABB, Air Liquide og Norske Skog.
Media
Sektoren inkluderer selskaper som eier eller driver kringkasting, leverer innhold til mediaselskaper. Eksempler er Time Warner, Schibsted og Pearson.
Median
Median referer til tallet i midten av en tallrekke. For eksempel i serien 1,4,7,8,10,11,23,45 og 52 er det 10 som er median.
Megler
En megler er et selskap eller en person som opptrer som mellomleddet mellom en kjøper og en selger.
Månedlig sparing
En investor som setter av et fast beløp i et fond per måned.