• Laster aksjedata...

NASDAQ
NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) brukes i fleste tilfeller for å beskrive utviklingen blant teknologiselskapene i USA som er notert på denne børsen. Selskaper som er notert her er for eksempel Dell Computer, MP3.com, Cisco Systems og Microsoft.

Navn
Her fremkommer investeringsobjektets navn.

Netto andelsverdi (NAV)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.

Norwegian Interbank Offer Rate (NIBOR)
Den renten som bankene krever for å låne ut til andre banker. NIBOR oppgis med forskjellige løpetider på lånene, fra syv dager til ett år. NIBOR er en forkortelse for Norwegian InterBank Offering Rate, og benevnes som risikofri rente. Denne renten (NIBOR 3 mnd.) benyttes i Morningstars’ modeller for beregning av virkelig avkastning. I modellene for beregning av «virkelig» avkastning trekkes denne renten fra for å indikere fondets avkastning utover banksparing.

NYSE
New York Stock Exchange.

Obligasjon
Omsettelig gjeldsbrev som har en opprinnelig løpetid på over ett år.

Obligasjoner i rentefond
Pengemarkedsfond kan ha obligasjonseksponering. Dette kan oppstå i de tilfeller der fondet sitter på obligasjoner med flytende rente (FRN) slik at utløpsdatoen er under ett år.

Obligasjonsfond
Fond som investerer i obligasjoner.

Omløpshastighet
Omløpshastigheten hentes direkte fra fondets årsrapport og indikerer fondets kjøp og salgsaktivitet i løpet av året. Det vil si hvor stor prosentandel av fondet som ble endret i løpet av året.

P/B
P/b tall (kurs/bokført verdi) for en aksje er en sammenligning av kursen på aksjen og selskapets bokførte verdi per aksje. Den bokførte verdien er total gjeld i et selskap minus totale eiendeler. Er dette tallet høyt innebærer dette at kursen er høy i forhold til selskapets bokførte verdi. Et lavt tall kan innebære at aksjen er underpriset i forhold til selskapets eiendeler. P/b tallet for fond er vektet etter fondets aksje- innehav. Det vil si at store investeringer i en enkelt aksje gir proporsjonalt større utslag på P/b tallet. Tallet er basert på aksjene i den siste fondsrapporten.

P/CF
P/cf tall (kurs/kontantstrøm) for en aksje er en sammenligning av kursen på en aksje og selskapets kontantstrøm/ omsetning per aksje. Er dette tallet høy innebærer dette at kursen er høy i forhold til selskapets kontantstrøm per aksje. Reglene for selskapsoverskudd kan beregnes på ulike måter i de forskjellig land. Følgene av dette blir at P/e tall ikke rapporteres over landegrenser. Derfor brukes ofte P/cf som mål på kostnaden av en aksje, isteden for P/e tallet, ved sammenligning av aksjer mellom forskjellige land. P/cf tallet for fond er vektet etter fondets aksjene i porteføljen. Det vil si at større investeringer i en enkelt aksje gir proporsjonalt større utslag på fondets P/cf tall. Tallet er basert på aksjene i fondet som fremgår av den siste rapporten.

P/E
P/e tall (kurs/inntjening) for en aksje sammenligner kursen på en aksje og selskapets inntjening per aksje. Er dette tallet høyt innebærer dette at kursen er høy i forhold til selskapets inntjening for siste perioder. Er dette tallet lavt innebærer dette at selskapets inntjening er høy i forhold til aksjekursen. P/e er en av de vanligste måtene å vurdere om en aksje er dyr eller billig. P/e tallet for fond er vektet etter fondets investeringer. Det vil si at større investeringer i en enkelt aksje gir proporsjonalt større utslag på fondets P/e tall. Tallet er basert på aksjene i den siste rapporten.

Paraplyfond
Et paraplyfond investerer som regel i flere andre fond.

Portefølje
Et uttrykk for den samlede beholdning av aksjer og andre verdipapirer. Benevnes også som innhold. Se også Diversifisering.

Porteføljefordeling
Fondets porteføljefordeling henviser til fondets fordeling mellom ulik finansielle instrumenter. Porteføljefordelingen vil for eksempel indikere hvor stor andel av forvaltningskapitalen som plasseres i aksjer og rentebærende instrumenter.

Porteføljeforvaltning
Porteføljeforvaltning er et generelt begrep som brukes som beskrivelse på en forvalter som har ansvaret for et fond. Forvalteren vil velge sammensetningen mellom aksjer, obligasjoner, rentepapirer og kontanter.

Programvarer
Sektoren inkluderer selskaper som utvikler eller markedsfører operativsystemer og applikasjoner. Eksempler er Microsoft, SAP og Misys.

Prosentvis rangering i kategori
Den prosentvise rangering i en kategori viser et fonds plassering uttrykt i tallene fra 1 til 100 i dens respektive Morningstar Kategori.

Prospekt
Et skriv som omhandler et selskap der det skal emitteres eller selges aksjer eller obligasjoner. I tillegg til å beskrive selskapet gir også prospektet alle «tekniske» detaljer om emisjonen eller salget.

Registreringsland
Betegnelse på hvilket land en person eller et fond er registrert i.

Risikoprofil
Informasjonen om risikoprofil finner du under Risiko og Rating på hvert enkelt fond. Fondets risiko, i dette tilfellet, referer til fondets Standardavvik.

R-Kvadrat
Området for R-kvadrat er 0 til 100 prosent og beskriver graden av fondets bevegelse som forklares av svingninger in «benchmarkindeksen» (markedsindeksen). R kvadrat 100 betyr at samtlige svingninger forklares av svingninger i indeksen. På samme måte betyr en lav R- kvadrat verdi at fondets svingninger ikke er influert av indeksen. For eksempel betyr en R kvadrat på 35, at 35 prosent av fondets svingninger forklares av svingninger i indeksen. En høyere R- kvadrat verdi betyr sikrere alfa og beta verdier.

Råvarer/Industri
Aksjer innenfor denne sektoren kalles ofte sykliske aksjer. Disse aksjene beveger seg i samsvar med den generelle økonomien.