• Laster aksjedata...

Salgsavgift
Dette er en avgift som belastes andelseieren ved innløsing av fondsandeler.
Sektorfond
Sektorfond er fond som investerer i en utvalgt sektor, slik som legemiddel, teknologi, media eller finans. Slike fond har store deler av forvaltningskapitalen innefor en sektor, og svinger derfor mer enn fond som investerer over flere sektorer.
Sharpe Ratio
Sharpe Ratio er et mål på risiko utviklet av Nobelprisvinneren William Sharpe. Denne verdien beregnes ved hjelp av standardavvik og avkastning som overstiger den risikofri renten. Dersom et fond har en høy Sharp Ratio, indikerer dette at fondets risikojusterte utvikling er god. Sharp Ratio baserer seg på historiske verdier i løpet av de siste 36 måneder. Sharp Ratio kan brukes for å sammenligne hvor mye risiko et fond måtte ta for å oppnå en avkastning som er høyere enn risikofri rente.
Shortsalg
Å selge aksjer man ikke eier, for så å kjøpe dem tilbake igjen. Målet er å tjene penger på et kursfall.
SICAV
A SICAV, Sociétés d’investissement à Capital Variable, Også kalt paraplyfond. Et SICAV-fond består av flere underliggende fond. Du kjøper aksjer i overbygningen (paraplyen) for så å velge hvilke(t) fond du skal plassere pengene i.
Splitt
Å dele opp aksjene slik at pålydende bli lavere. Dermed får ikke hver enkelt aksje en så høy kurs.
Standard and Poor’s 500 Aksjeindeks
S&P 500 er en amerikansk aksjeindeks som inneholder de 500 største, og mest kredittverdige selskapene i den amerikanske industrien.
Standardavvik
Standardavvik er et mål på hvordan fondets historiske avkastning har avviket fra middelavkastningen i løpet av en 36 måneders periode. Et høyt standardavvik indikerer at fondets kurssvingninger har vært høy. Standardavviket som vises i Morningstar angis på årsbasis basert på månedlig avkastning.
Teoretisk sett sier standardavviket, om man antar at fondets avkastning er normalfordelt og velger den historiske standardavviket som estimat for fremtidig risiko, at man med 68 prosent sikkerhet kan si at fondet til å være innenfor +/- ett standardavvik fra middelavkastningen. Med 5 prosent sikkerhet kommer fondet til å avvike fra sin middelverdi med mer enn pluss eller minus to standardavvik. Hvis standardavviket er 20 % og forventet avkastning er 10 % per år, så kommer neste års avkastning til å havne mellom +30 % og -10 % med 68 % sannsynlighet. Alternativt kan man si at det er 5 % sannsynlighet for at avkastningen blir over +50 % eller under -30 %.
Teknologisk utstyr
Denne Morningstar Kategorien inkluderer selskaper som produserer pc´er og annet IT utstyr. Eksempler er Siemens, Cisco og Ericsson.
Telekommunikasjon
Sektoren inkluderer selskaper som tilbyr teletjenester med fast linje eller de som leverer trådløse nettverk og tjenester. Eksempler er Telenor, Vodafone og Telefonicia.
Tracking Error
Tracking Error beskriver volatiliteten mellom et fonds avkastning og avkastningen til benchmark. Kalles også for aktiv risiko.
UCITS
UCITS står for «Undertakings for Collective Investments In Transferable Securities» og er benevningen på fond som omfattes av EG direktivet. Fond som er i virksomhet i flere EU land blir berørt av EG direktivet.
Underliggende fond
Underliggende fond referer til det fondet livselskapet har valgt å tilby i sin Unit Linked portefølje. Som investor i en Unit Linked avtale vil du blant annet få den eksponeringen som det underliggende fondet tilbyr.
Unit-Linked
Langsiktig forsikringssparing som er knyttet opp mot fondsplasseringer. Unit linked betyr at forsikringen er knyttet opp mot fondsandelene. Svært enkelt sagt betyr Unit Linked bundet sparing med investeringsvalg. Når du tegner en Unit Linked-avtale, er pengene du betaler inn bundet i et visst antall år. Du kan oppnå gode skattefordeler ved denne typen sparing, samt lav eller ingen kostnad forbundet med bytte mellom fondene som omfattes av «linken».
Utbytte
Kontantutbetaling som betales ut til innehaveren av verdipapirer.
Utvikling
Alle referanser i forbindelse med fondets avkastning over en spesifisert periode. Utviklingen viser hvordan verdien av en andel har forandret seg i løpet av den angitte perioden. Utbytte er inkludert i disse verdiene. Dersom det er angitt at utviklingen er Kostnadsjustert har Morningstar justert for fondets kjøpskostnader. Forvaltningsavgiften er alltid medregnet i utviklingen, ettersom den belastes direkte fra fondsformuen.
Valuta
Henviser til fondets noteringsvaluta. Et fond kan noteres i flere valutaer.
Valuta Depresering
Valuta depresering er et fall i en valuta sammenlignet med en annen valuta.
Valuta Devaluering
Devalueringen av en valuta er et fall i valutaens verdi, sammenlignet med en annen valuta.
Vekst
Referer ofte til en investeringsstrategi der man velger aksjer som har hatt høy vekst og har potensial for fremtidige økninger i kapitalverdien. Vanligvis betyr dette at man velger aksjer med høy vekst i fortjeneste, eller forventet fortjeneste, og dermed potensialet for sterk stigning i aksjekursen. Hvis selskapet ikke klarer å levere den forventede veksten, kan aksjekursen falle dramatisk. Vekstinvestering er vanligvis sett på som mer risikofylt enn verdiinvestering.
Velg portefølje
Type portefølje
Det finnes to ulike porteføljer du kan opprette hos Morningstar: Quick og Transaksjonsportefølje. Quick porteføljen er den enkleste å opprette, der du velger en prosentfordeling mellom dine fond. En transaksjonsportefølje er mer nøyaktig, der du kan legge inn kjøp, antall andeler, salg og utbytter.
Volatilitet
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
Årsrapport
Denne årlige rapporten er obligatorisk for fondsselskapene. Her vil forvalteren dokumentere hvordan fondets midler er plassert, deres markedssyn, nøkkeltall omkring hvert enkelt fond, fondenes porteføljer per 31.12 samt en kommentar fra administrerende direktør.