• Laster aksjedata...

Allmennaksjeselskap, ASA, et selskap med bestemt kapital fordelt på en eller flere andeler (aksjer). Deltakerne (aksjonærene) har ikke personlig ansvar for selskapets forpliktelser. For å være et allmennaksjeselskap, og ikke et aksjeselskap, må selskapet i vedtektene være betegnet som et allmennaksjeselskap og være registret som allmennaksjeselskap i Foretaksregisteret. Allmennaksjeselskapsformen tar særlig sikte på selskaper med mange aksjonærer, typisk børsnoterte selskaper og andre selskaper som henvender seg til allmennheten. Det er imidlertid ikke noe rettslig til hinder for at et allmennaksjeselskap bare har en eller et fåtall aksjonærer. Det var ved utgangen av 2003 registrert 554 allmennaksjeselskaper i Norge.
Lovgivning. Allmennaksjeselskaper reguleres av allmennaksjeloven av 13. juni 1997 nr 45. Lovreglene om allmennaksjeselskaper er i hovedtrekkene de samme som for aksjeselskaper. På enkelte punkter skiller imidlertid allmennaksjeselskapene seg fra aksjeselskapene. De viktigste forskjellene er disse: Bare i allmennaksjeselskaper kan allmennheten innbys til å tegne aksjer og bare allmennaksjeselskaper kan børsnoteres. Minste aksjekapital i et allmennaksjeselskap er én million kroner. I allmennaksjeselskap er det obligatorisk å registrere aksjene i et verdipapirregister (Verdipapirsentralen). I allmennaksjeselskap er det begrenset adgang til å ha aksjer uten stemmerett eller med begrenset stemmevekt. I et allmennaksjeselskap skal det alltid være minst tre styremedlemmer og det skal alltid være en daglig leder. Reglene om fusjon og fisjon er noe mer komplisert enn for aksjeselskaper.