• Laster aksjedata...

26. oktober 2010

Boligprisene stiger fortsatt! Dermed er boligprisene generelt 3,3 prosent høyere enn for et år siden for parsell- og rekkehus. Det viser dagens offentliggjøring av Realkreditrådets Ejendomsprisstatistik for 3. kvartal 2010. For selveierleilighetene som historisk ofte har vært primusmotor for det danske boligmarkedet, er prisene tilsvarende steget med 7,8 prosent over året. Omvendt er sommerhusene falt med 2,4 prosent gjennom de siste 12 månedene.
Historisk billig boligmarked for både første- og annengangskjøpere
Boligmarkedet har aktuelt stort gagn av det vitamintilskuddet de lave rentene gir. Holdt de lave renter sammen med stigende inntekter, skatteletter samt den samlede priskorreksjonen, så er det historisk billig for førstegangkjøpere å komme inn på boligmarkedet. Det ser vi aktuelt en positiv effekt av. Tilsvarende er det også historisk billig for annengangskjøpere å skalere opp boligen i størrelse og kvalitet. Effekten er imidlertid mindre enn for førstegangkjøperne, hvorfor vi også ser de kraftigste prisstigningene på selvseierleilighetmarkedet, som er det markedet førstegangkjøperne oftest kaster seg over.
 
Ser man på utviklingen på kvartalsnivå, er det snakk om en stigning på 0,5 prosent for parsell- og rekkehus på landsplan (sesongkorrigert). For selveierleiligheter er prisene likeledes steget med 0,5 prosent på landsplan fra 2. til 3. kvartal. Det er dermed en forholdsvis kraftig sesongeffekt i statistikkens 3. kvartal, noe som blant annet skyldes at den primært dekker over annen halvpart av 2. kvartal. Det selges nemlig typisk flere boliger i vår- og sommermånedene enn i høst og vinteren.
Største prisstigninger i region Hovedstaden
Geografisk er det snakk om en forholdsvis stor spredning i de positive nyhetene fra boligmarkedet. Ikke overraskende har de største stigningene vært i region Hovedstaden, hvor prisene er steget med 11,6 prosent over året for parsell- og rekkehus og med 10,7 prosent for selveierleiligheter. På landsplan er det ikke stigninger over hele linjen, idet det flere steder på Jylland fortelles om synkende priser over året. Det er dermed en tendens til at det er boligmarkedet i og omkring Region hovedstad som først er kommet inn i en vending etter den forholdsvis kraftige korreksjonen i 2009. Det er ikke overraskende at det er hovedstaden, det vender først, idet det var her at boligprisene falt mest i 2009.

Ser vi på aktiviteten på boligmarkedet, er det også positive nyheter å hente. Antallet handler er nemlig steget med henholdsvis 11,8 prosent for parsell- og rekkehus, 6,9 prosent for selveierleiligheter og 13 prosent for sommerhus. Utviklingen er dermed i god tråd med Nationalbankens offentliggjøring av utlånsstatistikken i går som viste et stigende utlån til husholdningene.
Rentefølsomt boligmarked
Til tross for de mange positive nyhetene for boligmarkedet, skal det også lyde en løftet pekefinger. I takt med at rentene er falt markant, har boligeierne i enda kraftigere grad enn tidligere tatt rentetilpasningslån til seg. Det er det for så vidt ikke noe galt i, men det betyr bare at boligmarkedet er blitt enda mer rentefølsomt. Vi må derfor fremoverrettet forvente at boligprisene vil bøye av, i takt med at rentene normaliserer seg. I de siste parene uker har vi sett stigende renter, og det er forventningen vår at denne utviklingen vil fortsette gjennom 2011. Det betyr at vi antagelig vil se at prisene på landsplan ender med å stige mellom 5 og 10 prosent over året, når vi kan gjøre endelig status over 2010, mens vi i 2011 må forvente at prisene i høyere grad følger inflasjonen.