• Laster aksjedata...

21 Økonomi-og-Valutautvalget har satt momsen på dagsordenen.
I to betenkninger av Zsolt László=Becsey (Epp-Ed, HU) behandles henholdsvis medlemsstatenes minimumssats for moms og en forenkling av momssystemet, i forbindelse med særlig små virksomheters grenseoverskridende aktiviteter.
Videre har utvalget stilt et muntlig spørsmål til Kommisjonen om satte ned momssats for arbeidskraftsintensive tjenesteytelser.
Etter de nåværende reglene er medlemsstatene forpliktet til å kreve en moms på minimum 15 %, mens det ikke er noe øverste tak for hvor høy en momssats den enkelte medlemsstaten kan kreve.
Kommisjonen ønsker en forlengelse av denne ordningen frem til 2010.
Utvalget anbefaler å støtte en forlengelse av minimumssatsen, men et flertall i utvalget ønsker videre en maksimumssats på 25 %.
Minimum og maksimum vil deretter svare til det nåværende spennet mellom medlemsstatenes satser.
Ved å sette et momstak kan man unngå at forskjellene i momssatsene blir større i fremtiden.
Hvis forskjellene økes, vil dette ifølge utvalget kunne føre til strukturell ubalanse i EU.
Forenkling av momsrefusjon fra utlandet
Den annen betenkningen handler om de siste aspektene av den såkalte étstedsordningen, som skal forenkle momssystemet for en virksomhet, som utfører handler utenfor sin egen medlemsstat.
Betenkningen handler i særdeleshed om regler for momsrefusjon til momspliktige personer fra andre medlemsstaters myndigheter.
Disse regler er blitt lagt fram Parlamentet sen enn den øvrige delen av lovpakken som følge av en endring av rettsgrunnlaget.
Reglene fastsetter at momspliktige personer kan søke om og få tilbakebetalt moms direkte fra den medlemsstaten hvor utgiften er avholdt, selv om personen ikke er registrert i den vedkommende staten.
Uviss framtid for forsøk om satte ned momssats Pga..
manglende fremganger i Råden, har Pervenche BERÈS (PSE, FR) på vegne av Økonomi-og-Valutautvalget stilt et spørsmål til Kommisjonen om noe som konsekvenser utløpt av det forsøket som har tillatt satte ned momssats for viss arbeidskraftsintensive tjenesteytelser (viduespudsning, hjemmepleie mv.), vil få for sysselsettingen i de berørte sektorene.
Likeledes ønsker utvalget svar på om Kommisjonen kan støtte Parlamentets holdning, som går ut på å forlenge og utvide ordningen, slik at alle interesserte medlemsstater kan slutte til ordningen i fremtiden.
A6-0323/2005 om forslag til Rådets direktiv om endring, for så vidt angår bruksperioden for minimumsnivået for normalsatsen, av direktiv 77/388/EØF om det felles merverdiavgiftssystemet A6-0324/2005 Betenkning om forslag til Rådets direktiv om detaljerte regler for tilbakebetaling av moms i henhold til direktiv 77/388/EØF til avgiftspliktige personer, som ikke er etablert på landets område, men i en annen medlemsstat B6-0342/2005 Muntlig forespørsel om moms på arbeidskraftsintensive tjenesteytelser