• Laster aksjedata...

Etterspørsel – økonomi, mengden av et gode som kjøperne ønsker å kjøpe. Etterspørselen er sammen med tilbudet avgjørende for prisdannelsen.
I den alminnelige etterspørselsteorien tar man utgangspunkt i en gitt behovsstruktur og utleder hvordan priser og inntekter bestemmer etterspurt kvantum av de enkelte varer. En person som ønsker å oppnå den størst mulige behovstilfredsstillelse, vil innrette seg slik at den nytte han får av den siste kronens utlegg på et gode, blir den samme for alle goder (Gossens lov).
Etterspørselen etter et gode avhenger av flere faktorer. Først og fremst godets pris, prisen på andre goder som er substitutter eller supplementer, og etterspørrerens inntekt. Hvor sterkt etterspørselen vil bli forandret ved en endring i den enkelte faktor, kan uttrykkes ved etterspørselskurver og etterspørselselastisiteter. Sammenhengen mellom etterspurt mengde og varens pris er som regel en fallende etterspørselskurve: Høy pris – liten mengde; lav pris – stort kvantum.
Sammenhengen med inntekten viser som regel en stigende kurve: Høy inntekt – stor etterspørsel; lav inntekt – liten etterspørsel.
Etterspørselselastisitet
En vares etterspørselselastisitet med hensyn til prisen (priselastisiteten) angir hvor sterkt etterspørselen etter varen øker eller minker ved endringer i prisen på varen. Priselastisitet uttrykkes ved den prosentvise endringen i etterspurt mengde og den prosentvise prisendring.
For nødvendige varer er elastisitetskoeffisienten som regel mindre enn 1. Luksusvarer vil derimot vise stor priselastisitet, koeffisienten blir her større enn 1. Kan en vare lett erstattes i forbruket med en annen vare, blir etterspørselselastisiteten større enn den ellers ville vært. Når etterspurt kvantum av et gode påvirkes merkbart av andre goders pris, nyttes begrepet krysselastisitet.
Etterspørselselastisitet med hensyn til inntekt (inntektselastisitet) angir hvor sterkt etterspørselen etter varen endrer seg ved endringer i kjøpernes inntekt, forutsatt at prisen holdes konstant. Mens endring i prisen nesten alltid fører til endringer i etterspørselen i motsatt retning, vil en inntektsendring for de fleste varer føre til endring i etterspørselen i samme retning, for noen varer (såkalt mindreverdige) i motsatt retning.
Samlet etterspørsel gjelder etterspørselen etter alle varer og tjenester under ett. Den er avgjørende for utnyttelsen av produksjonsressursene og for utviklingen i prisnivået. Hvis den mengden som etterspørres ved gjeldende priser er større enn tilbudet, oppstår et etterspørselsoverskudd som vil presse prisene opp. Dette kan være partielt eller generelt.