• Laster aksjedata...

Et flertall av EU-utsendinger i Økonomi-og-Valutautvalget støtter Kommisjonens anbefaling om Slovenias inntreden i eurosamarbeidet fra 1. januar 2007.
Dette er også konklusjonen i betenkningen, som Werner Langen (Ppe-de, DE) utarbeidet for utvalget.
2. mars 2006 anmodet Slovenia om en evaluering fra Kommisjonen og ECB av om landet oppfylte betingelsene for fullgyldig deltakelse i Den Økonomisk og Monetær Union.
16. mai 2006 offentliggjorde Kommisjonen og ECB sine respektive konvergensrapporter, og på grunnlag av sin rapport foreslo Kommisjonen at Slovenia slutter til seg euroen i januar 2007.
Både Kommisjonens og ECBs rapporter viser at Slovenia oppfyller konvergenskriteriene fastsatt i traktaten og protokollen til traktatens artikkel 121: &
En høy grad av prisstabilitet & En offentlig budsjettstilling uten uforholdsmessig stort underskudd & Deltakelse i valutakursmekanisme II i minst to årer og overholdelse av de normale utsvingsmarginene & Konvergens i de langfristete rentesatsene, overensstemmelse med regelsettet i Maastricht-traktaten & En uavhengig sentralbank & Økonomisk konvergens.
Et flertall i Økonomi-og-Valutautvalget er som en konsekvens herav kommet til fram den konklusjonen at Slovenia oppfyller betingelsene for tilslutning til euro-sonen i januar 2007.
Talsperson:
Werner LANGEN (Epp-Ed, DE)
A6-0200/2006 Betenkning om forslag til Rådets beslutning i henhold til traktatens artikkel 122, stk. 2, vedrørende Slovenias tilslutning til den felles valutaen 1. januar 2007