• Laster aksjedata...

Finansministeriet ivaretar den koordinerende funksjonen for den danske håndteringen av EU-budsjett-saker. Dette innebærer særlig følgende forhold:
* Fastleggelse av det kommende årens EU-budsjett
* Løpende stillingtagen til enkeltsaker med udgiftsmæssige konsekvenser
* EU-budsjettets gjennomføring, herunder kontroll og svikbekjempelse
* Lønn, pensjon og personalpolitiske spørsmål for EUs ansatter (ivaretas med sammen Udenrigsministeriet)
* Fastleggelse av flerårige budsjettavtaler (ivaretas med sammen Udenrigsministeriet
* Større analyser av reform av utgiftspolitikk (landbruk, strukturfonder mv.) i samarbeid med andre involverte departement.
EUs budsjett fremsettes av Kommisjonen, hvoretter det behandles av de to budsjettmyndighetene: Rådd og Europaparlamentet. I Råden ivaretas denne oppgaven av Budsjettråden som er sammensatt av EU-landenes økonomi-/finansministre eller budsjettstatsråder.
Kommisjonen legger fram sitt budsjettforslag med bidrag fra de øvrige institusjonene i mai måned. Budsjettforslaget skal gjennomgå to lesninger i såvel Rådde som i Europaparlamentet. En lesning vil si at budsjettforslaget gjennomgås med henblikk på forslag til endringer i de samlete bevilgningene og/eller omfordeling av de foreslåe bevilgningene. Lesningene forløper normalt slik:
Juli Rådens 1. lesning
Oktober Parlamentets 1. lesning
November Rådens 2. lesning
Desember Parlamentets 2. lesning.
Det avholdes slik normalt to Budgetrådsmøder om åren i henholdsvis juli og november.
Det er en tett knytting til ECOFIN-råden. Det er praksiser, at ECOFIN-råden i våren fastlegger retningslinjer for det kommende årens budsjett. Videre legges fram EU-program med vesentlig budsjettvirkning for ECOFIN-råden, liksom ECOFIN spiller en vesentlig rolle i fastleggelse av flerårs-avtaler om EU-budsjettet.
Budsjettleggingen tar utgangspunkt i en inter-institusjonell avtale, som er inngått mellom Kommisjonen, Rådet og Parlamentet. Denne avtale baserer seg på den såkalte dagsordenen 2000-avtale, som ble inngått ved Det Europeisk Råds møte i Berlin i mars 1999. Heri fastlegges takene for budsjettet for 2000-2006 fordelt på en rekke utgiftskategorier.