• Laster aksjedata...

Skatt 2011
Jeg bor alene og har to barn fra et tidligere samboerforhold (8 og 10 år) 40% av tiden, og betaler barnebidrag privat til mammaen. Jeg står i skatteklasse 1, og har ikke noe fradrag for barnebidraget – er det noe av dette jeg kan føre opp på selvangivelsen på noen måte, eller er alt riktig som det er?
Det er dessverre ikke fradragsrett for barnebidrag. Enslige forsørgere kan på visse vilkår bli lignet i klasse 2. Har foreldrene, som er separert eller skilt, felles omsorg (ikke eneomsorg) for det enkelte barn, innebærer ikke dette at hver av foreldrene kan kreve å bli lignet i klasse 2. Klasse 2 gis i slike tilfeller til den av foreldrene som det meste av året har hatt den daglige omsorgen for barnet, dvs. den som barnet største delen av året har bodd hos. Har ektefellene flere barn, må hvert enkelt barn vurderes for seg. Dersom barnet (barna) etter avtale skal, eller rent faktisk oppholder seg like lenge hos hver av foreldrene, kan det legges til grunn at hver av foreldrene blir ansett som enslig forsørger annet hvert år, hvis det ikke er forhold som tilsier at en av dem har hovedomsorgen. Er omsorgen delt kan hver av foreldrene i slike tilfeller kreve foreldrefradrag (kostnader til barnehage, dagmamma, SFO etc.)hvert år innenfor et felles maksimumsbeløp i forhold til hvor stor andel av kostnadene som hver av dem har betalt. Dersom foreldrene er enige om det, kan de alternativt kreve at foreldrefradraget gis til hver av dem annet hvert år.