• Laster aksjedata...

* Garanterte spareprodukter – Produkter med garanti for at du får tilbakebetalt innskuddet når sparetiden er omme. Går også under navnet sammensatte produkter eller strukturerte produkter. Bankenes tilbud av disse produktene er omstridt. En undersøkelse lagt fram av Kredittilsynet den 3. januar 2008 viser at den gjennomsnittlige avkastningen på slike produkter har vært lavere enn banksparing.
* Garantiforutsetning – I forbindelses med aksjeandelsobligasjoner er du garantert å få tilbake innskuddet ved obligasjonens forfall, men du må sitte til den utløper for at garantien skal gjelde.
* Globale aksjefond – Aksjefond som plasserer minst 80 prosent av forvaltningskapitalen i det globale aksjemarkedet. Dette er den typen aksjefond som har lavest risiko.
* Honnørkonto – I all hovedsak det samme som en lønns-/brukskonto og brukes til det samme, men normalt med noe bedre vilkår. Nedre aldersgrense varierer fra bank til bank.
* Høyrentekonto – På en høyrentekonto, også kalt kapitalkonto, får du ofte høyere rente enn på en ordinær brukskonto. Det er begrensninger mht antall uttak.
* IBAN – IBAN (International Bank Account Number) er sammen med BIC (Bank Identifier Code) koder som må brukes i forbindelse med utenlandsbetaling.
* Indeksfond – Har tilsvarende investeringsportefølje som en bestemt indeks og gir dermed samme avkastning som indeksen, minus kostnadene i fondet.
* Industriobligasjon – Bevis for at du har lånt penger til stor, industriell virksomhet.
* Inneståelseserklæring – Erklæring om at banken tinglyser pantedokumentet til riktig prioritet som sikkerhet for lånet.
* Internasjonale kombinasjonsfond – Plasserer det meste av forvaltningskapitalen i det utenlandske aksje- og rentemarkedet.
* Internasjonale obligasjonsfond – Fond som plasserer i rentebærende papirer i utlandske valuta eller en kombinasjon av utenlandsk og norsk valuta.
* Investeringsmandat – Et investeringsmandat gir retningslinjer for hvordan et forvaltningsselskap skal plassere midlene i det enkelte fond.
* Kapitalkonto – På en høyrentekonto, også kalt kapitalkonto, får du høyere rente enn på en ordinær brukskonto. Det er begrensninger mht antall uttak.
* Kausjon – Ved opptak av lån kan du få en tredjeperson til å stille sikkerhet gjennom kausjon. Denne tredjepersonen (Da må kausjonisten) må stå til ansvar for hele eller deler av lånet hvis du ikke greier å betjene det.
* Kombinasjonsfond – Kombinasjonsfond investerer i både aksjer og i rentemarkedet, men kan ikke ha mer enn 80 prosent av fondet plassert i aksjer. Investerer både i aksjer og i rentemarkedet. Ved å fordele investeringene slik, kan avkastningen bli høyere enn i rene rentebærende fond.
* Kontofon – Tjeneste hvor du kan ringe for å betale regninger, sjekke bevegelser på dine kontoer, og overføre penger mellom egne kontoer.
* Kontokreditt – Kontokreditt er en kreditt som er knyttet til lønnskontoen din. Med denne løsningen har du muligheten for å trekke på kreditten når pengene på kontoen er brukt opp.
* Korreksjon – Kraftig nedgang på børsen.
* Kreditt – Kreditt er et annet ord for lån. Det finnes flere typer lån som oftest omtales som kreditt, for eksempel kontokreditt og handel med kredittkort eller kjøpekort.
* Kredittkort – Med kredittkort har du fått innvilget en øvre kredittgrense. Tilbakebetaling skjer i månedlige beløp basert på brukt kreditt, de gebyrer og den månedsrenten som er avtalt.
* Kredittrisiko – Risikoen for at en utsteder av obligasjonslån ikke klarer sine forpliktelser, for eksempel går konkurs.