• Laster aksjedata...

Kapitalforhøyelse, forhøyelse av aksjekapitalen i et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap (gjelder ikke når man skal starte AS) . Ved aksjekapitalforhøyelse blir det utstedt nye aksjer i selskapet eller pålydende beløp på allerede utstedte aksjer forhøyes. En forhøyelse av aksjekapitalen kan finansieres ved overføring av midler fra selskapets andre fond til aksjekapital, også kalt fondsemisjon, se fondsemisjon og friaksjer. I dette tilfellet blir selskapet ikke tilført ny kapital. En forhøyelse av aksjekapitalen kan også skje ved at det foretas et nytt kapitalinnskudd i selskapet, såkalt nyemisjon av aksjer. I disse tilfellene utstedes det nye aksjer til de som skyter inn den nye aksjekapitalen.

Aksjeloven og allmennaksjeloven av 13. juni 1997 nr. 44 og 45 har regler om kapitalforhøyelse i lovenes kap. 10. Som hovedregel hører det under generalforsamlingen å treffe vedtak om kapitalforhøyelse, men generalforsamlingen kan innenfor visse lovbestemte rammer gi styret fullmakt til å beslutte kapitalforhøyelse.