• Laster aksjedata...

Utover prisen på selve boligen løper det en rekke kostnader på oven i handelen. Velger du en tradisjonell løsning, skal du regne med samlet utgifter på ca. 5 prosent av eiendommens kjøpspris.
INNHOLD
* Hva koster det å kjøpe en eiersbolig?
* Hvor meget skal staten ha?
* Hva betaler du til bank og realkredittsinstitutt?
* Hva koster en kursssikring?
* Hvor meget koster rådgivning?
* Hva koster en eierskiftesforsikring?
* Hva koster en flytting?
* Hva koster en rask istandsetting?
* Hva koster det å flytte fra boligen?
Hva koster det å kjøpe en eiersbolig?
Utover kjøpsprisen skal du ved kjøp av bolig betale en rekke kostnader. Ved en standardhandel og med tradisjonell finansiering gjennom en vanlig bank bør du som tommelfingerregel kalkulere med samlet kostnader på ca. 5 prosent av kjøpsprisen.
Som boligkjøper har du mulighet for å barbere kostnadene ned ved f.eks. å fravelge en rekke ytelser, få din finansieringen i en billig internettbank eller betale eiendommen kontant. Velger du den absolutte minimalløsningen, kan du nøye seg med utgifter til stempel og skriving av skjøte, hvilket i det følgende eksemplet utgjør ca. 0,6 prosent av kjøpsprisen.
Hvor meget skal staten ha?
Den største enkelte posten ved kjøp av eiendom er utgiften til tinglysning av eierskiftet og stempling av pantebreva.
Ved kjøp av en bolig til 2.495.000 kr. beliggende i Odense fordeler utgiftene seg på følgende vis:
* Tinglysning av skjøte: Av kjøpsprisen betales en avgift på 0,6 prosent pluss et fast gebyr på 1.400 kr.. Samlet løper utgiften opp i 16.370 kr.. Her vest for Storebelt deler kjøper og selger utgiften. Øst for Storebelt betaler kjøper hele utgiften.
* Tinglysningsavgift på hypoteklån: Da de færreste boligkjøperne kan betale kjøpesummen kontant, blir eiendommen belånt i et realkredittinstitutt. For å få sikkerhet for lånet krever realkredittinstituttet pant i eiendommen. Tinglysning av pantebrevet koster 1,5 prosent av lånebeløpet i avgift pluss et fast gebyr på 1.400 kr.. I alt utgjør utgiften 31.340 kr.
* Tinglysningsavgift på boliglån: De mange nye boligeierne har også bruk for en restfinansiering, som enten fås ved å utstede et selgerpantebrev eller å ta opp et boliglån i banken. I begge tilfeller koster det 1,5 prosent i avgift pluss et fast gebyr på 1.400 kr.. Samlet blir utgiften 7.014 kr.
Hva betaler du til bank og realkredittinstitutt?
Både bank og realkredittinstitutt forlanger en rekke gebyr for ekspedisjon av en lånesak. Gebyrene fordeler seg typisk på følgende måte:
* Lånessakgebyr på hypoteklånet: Gebyret svinger litt mellom de enkelte bankene og realkredittsinstitutt, men utgjør typisk 2.000 kr.
* Kurtasje & og kursskjæring & på hypoteklån: Typisk bør du regne med en kurtasjesats på 0,15 prosent og en kursskjæring på 0,10 poeng. Samlet beløper kostnadene seg i vi eksemplet til 4.990 kr.
* Tinglysningsservice på hypoteklån: Bank eller realkredittsinstitutt tilbyr normalt å sende pantebreva til tinglysningsskontoret samt sørge for å endre rekkefølgen av eventuelle andre pant i eiendommen. Gebyrets størrelse varierer, men er i eksemplet anslått til 2.000 kr.
* Etablering av boliglån: De mange bankene forlanger en stiftelsessprovisjon på 1-2 prosent av lånebeløpet. I eksemplet har vi lagt oss fast på 2 prosent, hvilket utgjør 7.485 kr.
* Øvrige kostnader på boliglån: Noen banker forlanger et ekspedisjonsgebyr og gebyr for å sende pantebrevet til tinglysning. Vi har anslått kostnadene til 500 kr.
* Garantistillelse: Fra underskriften på kjøpsavtalen og fram til overtakelsen av eiendommen kan det saktens gå to til fire måneder. Selger vil i den perioden ha sikkerhet for at han får sine pengen til tiden, og forlanger derfor en garanti for den delen av kjøpesummen som du ikke allerede har betalt til eiendomsmegleren. Finanssinstitusjonenes pris på en garanti varierer og er i noen tilfeller inkludert i en finansieringsløsning, mens den i andre tilfeller er 1.500 kr.
Hva koster en kursssikring?
Fra kjøpsavtalen er signert, Fra du flytter inn i din nye boligen, kan det saktens gå flere måneder. I den perioden kan obligasjonsskursene både stige og falle, hvilket vil påvirke den månedlige ytelsen på hypoteklånet. Hvis du ønsker å kjenne den månedlige ytelsen på hypoteklånet på forhånd, kan du kjøpe en kursssikring. Kurssikringen koster typisk et gebyr på 500 kr., men er noen ganger inkludert i bankens andre gebyrbelagt ytelser.
Utover gebyret koster kurssikringen et fradrag i kursen på obligasjonslånet. Fradraget svinger, avhengigt av periodens lengde og den aktuelle renten. I eksemplet har vi satt kursfradraget til 0,75 poeng, hvilket gir en faktisk utgift på ca. 16.000 kr.
Hvor meget koster rådgivning?
Den økonomiske rådgivningen får de mange boligkjøperne i banken, som tar seg betalt for sin servicen gjennom gebyr og rentemarginal (forskjellen mellom utlånsrente og innlånsrente). Dessuten kan du som boligkjøper få bruk for både byggeteknisk bistand og advokatrådgivning.
* Byggesakkyndig: Enda selger får utarbeidet en tilstandrapport over boligen, velger noen boligkjøpere likevel å få en upartisk sakkyndig til å se på eiendommen. Tilstandsrapporten dekker nemlig bare over synlige skader og tegn på skader i huset og er basert på en rent visuell inspeksjon av boligen. En byggeteknisk inspeksjon kan være mer grundig og foretas typisk sammen med den potensielle kjøperen. Prisen for en gjennomgang av boligen svinger meget, men vil ofte ligge i størrelsessordenen 2.-4.000 kr.. Vi har i eksemplet valgt 3.000 kr. som standardutgift.
* Jus: På bakgrunn av kjøpsavtalen får du skrevet et skjøte på eiendommen. Det er tale om et standardprodukt, som i de billigste tilfellene ikke koster mer enn ca. 2.000 kr.. Ønsker du egentlig rådgivning omkring boligkjøpet, tilbyr de mange advokatene denne servicen. En del eiendomsmeglere tilbyr en pakkeløsning, som omfatter rådgivning og forhandling av pris, skjødsskriving og utarbeidelse av refusjonskonto. Vi har satt den samlet utgiften til 8.000 kr.
Hva koster en eierskiftesforsikring?
I forbindelse med salget får selger typisk utarbeidet en tilstandsrapport, som også er grunnlag for et tilbud på eierskiftesforsikring til kjøper. Prisen på en eierskiftesforsikring varierer avhengig av husets alder, størrelse og dekningens varighet, men svinger også fra selskap til selskap. Normalt deler selger og kjøper utgiften, som vi har anslått til 12.400 kr., hvilket gir 6.200 til hver.
Hva koster en flytting?
Utgiftene til flytting fra den gamle boligen til den nybegynneren varierer i sakens natur etter avstand, bohavets omfang og etter, i hvor høy grad du selv vil delta i flyttingen. Ønsker du selv å stå for flyttingen, kan du nøye seg med leieutgiften til en lastebil. En 6,5 tonn lastebil til stort førerkort fås for ca. 1.600 kr. i døgnet.
Ønsker du profesjonelle flyttemenn til arbeidet, svinger timeprisen for tre menn pluss stor lastebil typisk mellom 800 og 1.300 kr.. Flytting av innboet i et standardenebolig over en begrenset avstand løper dermed opp i ca. 12.000 kr.. Leie av 100 flyttekasser samt utbringelse koster ca. 1.000 kr.
Hva koster en rask istandsetting?
Utgiften til istandsetting av den nye boligen avhenger i sakens natur av dens tilstanden og dine kravene til innredningen.
De mange boligkjøperne gir boligen en gang maling og evt. tapetsering. Dessuten bør du også regne med utgifter til mindre nyanskaffelser som spiker, skruer, lamper, gardinstengsel og evt. gardiner. Vi har satt den samlet utgiften til 6.000 kr., hvis du selv står for arbeidet
Hva koster det å flytte fra boligen?
Bor du i en leiebolig, skal du vanligvis betale for istandsetting av den. Er depositumet ikke tilstrekkelig til å dekke istandsettingen, får du en ekstraregning.
Flytter du fra en eierbolig, er det utgifter til salg av boligen. Velger du å overlate hele salgsarbeidet til en megler, bør du kalkulere med ca. 4 prosent av handelsverdien i kostnader.
For å få tid til en lettere istandsetting av din nye boligen kan du velge å ha to boliger i f.eks. en måned. Regn i så fall med en ekstra boligutgift på en måneds husleie. Vi har satt utgiften til 12.000 kr. for en eierbolig.
Kursskjæring er et fradrag i kursen, før lånebeløpet blir avregnet med deg.
Kurtasje er den prisen du betaler, for å få solgt/kjøpt dine obligasjonene.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.