• Laster aksjedata...

* Lånetakst – Takst som danner grunnlaget for hvor mye banken vil låne deg til kjøp av eiendommen. Lånetaksten er ofte 10-20 prosent lavere enn verditaksten.
* Lånetermin – Den perioden du betaler renter og avdrag for. Du kan betale i månedlige terminer, men det kan også være kvartalsvise eller halvårlige terminer.
* Likviditet – Muligheten til å ha penger raskt tilgjengelig.
* Livssyklusfond – Fond som skal bestå et bestemt antall år for så å avvikles.
* Lønnskonto – En konto hvor lønn, trygd og andre innbetalinger skjer. Minibankkort, eventuelt Visa-kort, er knyttet til lønnskonto. Er i hovedsak det samme som en brukskonto.
* Løpetid – En obligasjons varighet.
* Mobilbank – Mobilbank er en forenklet nettbankløsning og kan brukes alle steder med mobiltelefondekning – også i utlandet.
* Nasjonale aksjefond – Aksjefond som normalt skal plassere minst 80 prosent av forvaltningskapitalen i aksjemarkedet i et bestemt land.
* Nedbetalingstid – Valg av nedbetalingstid påvirker de totale kostnadene du får på lånet. Jo lengre nedbetalingstid, jo høyere blir de samlede renteutgiftene.
* Nominell rente – Den nominelle renten er den løpende pålydende renten i en bestemt periode, vanligvis ett år.
* Norske kombinasjonsfond – Fond som normalt plasserer minst 80 prosent av forvaltningskapitalen i det norske aksje- og rentemarkedet.
* Obligasjon – En obligasjon er et bevis på at man har lånt penger til stat, kommune eller store, meget kredittverdige selskaper, særlig store, offentlige virksomheter.
* Obligasjonsfond – Et obligasjonsfond plasserer pengene fra andelseierne i ulike lånepapirer.
* Obligasjonsfond 0-2 – Fond som vanligvis plasserer i forholdsvis korte rentebærende papirer.
* Obligasjonsfond 2-4 – Fond som vanligvis investerer i middels lange rentebærende papirer.
* Obligasjonsfond 4+ – Fond som vanligvis investerer i lange rentebærende papirer
* Opsjonsdel – Den del av bankinnskudd med avkastning som kan gi gevinst.
* Overkurs – Hvis du innfrir fastrentelånet før rentebindingsperioden er utløpt, kan det bli beregnet overkurs. Overkurs kalles i dag gjerne for rentetapserstatning.