• Laster aksjedata...

Livrente egner seg svært godt for aktive sparere.
Det er ingen kostnader ved fondsbytte og eventuelle gevinster blir ikke skattlagt før pengene tas ut av livrenteordningen. Du velger selv om du vil opprette en månedlig spareavtale, eller spare et engangsbeløp.
Sparing i livrente innebærer at innskuddet følger forsikringsavtaleloven og ikke arveloven. Det betyr at du selv kan velge hvem som skal arve deg.
Besteforeldre og barnebarn
Besteforeldrene setter 100000 kroner i en livrente da barnebarnet er åtte år. Når barnebarnet 15 år senere er klar for å etablere seg med jobb og ny bolig, har beløpet vokst til 390000 kroner, og første nettoutbetaling (minus skatt) blir på vel 52000 kroner – i løpet av de seks kommende årene stigende til netto 72000 kroner.
Ikke alle er enig i at det alltid er lurt å overføre midler til barn eller barnebarn i klatter på noen titusener i året. Får etterkommerne beløpet i én pott, kan det være lettere å bruke dem fornuftig, for eksempel til bolig.
Livrente gir fritak i formuesskatt for sparebeløpet i hele spareperioden. Livrenten gir også en garantert avkastning ved utbetaling. En annen fordel er at avkastningen ikke beskattes før livrenten utbetales. Dette gir en skattekreditt, som blir mer verdt jo lengre tid det går.
Binder pengene i 12 år
Livrenteforsikringen må tegnes for minimum 12 år (samlet spare- og utbetalingstid). Den må utbetales over en periode på minimum seks år (månedlige eller årlige utbetalinger). Hvis produktkravene brytes blir det full eller delvis skatteplikt.
Spareformen passer for deg som ønsker en trygg og langsiktig plassering. Siden livrenten har en 12-års horisont, er det også bare den delen av formuen din som kan bindes så lenge, som bør plasseres her.
Fordeler med Livrente
* Ingen inntektsskatt på avkastningen i avtaleperioden
* Kun kapitalskatt (28 %) på avkastning ved utbetaling
* Mulighet for høyere avkastning i kvalitetssikrede fond
* Gratis fondsbytter
* Enkel administrasjon av avtalen i din egen nettbank
* Fra inntektsåret 2007 skal saldo på Livrente medregnes i grunnlaget for beregning av formuesskatt.
Hvem passer Livrente for?
Livrente passer svært godt for deg som har et langsiktig perpektiv og ønsker en sikker og trygg spareform i verdipapirer eller bankkonto.
Livrente er svært godt egnet for spareavtaler med månedlige småbeløp, for eksempel sparing av barnetrygd, reinvestering av etterlattepensjon eller ‘vanlig’ sparing.

Nye skatteregler for IPA og livrente

Stortinget har vedtatt å avvikle formuesskattefritaket for individuelle livrenter samt avvikle fradragsretten i IPA. Det vil derimot komme en ny type pensjonssparing med skattefordeler i løpet av våren 2007.
I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai i fjor, kom Regjeringen med forslag til nye skatteregler for individuell pensjonsavtale (IPA) og livrente.
Det gis ikke fradrag for innbetalinger til IPA etter 12. mai 2006. Samtidig har Regjeringen forpliktet seg til å etablere en ny, individuell pensjonssparing med skattefradrag. Det betyr at skattemotivert pensjonssparing vil videreføres, men reglene for den nye typen pensjonssparing vil tidligst være klare våren 2007.
Kunder med fortsettelsesforsikring blir også berørt av de nye skattereglene. For disse kundene vil skattefradraget først opphøre fra januar 2007.
Stortinget har vedtatt å innføre formuesskatt på livrente fra 1. januar 2007. Derimot blir fritak for skatt på løpende avkastning videreført. Det er mulig å gjenkjøpe eksisterende livrenteavtaler, men hvorvidt dette vil utløse ekstra beskatning er foreløpig usikkert.
Betingelsene for at livrente skal være en interessant spareform, er at du ønsker langsiktig sparing, og at forholdene ligger til rette. Livrente har en bindingstid på minst 12 år. Det er også et krav at utbetalingene av livrente skal løpe over minst seks av disse årene. (Det er ikke noe i veien for at de årlige utbetalingene av livrente starter med en gang.)
Som alle lett skjønner: Det er en forferdelig lang periode å si fra seg råderetten over sine egne penger. Du skal tenke deg svært godt om før du satser på livrente. Tenk over at det kan koste deg sju prosent i straffeskatt om du må ha pengene ut før bindingstida er over, for eksempel på grunn av sykdom. Ulempen ved Livrente Link er at du ikke får fradrag for tap på investeringen. Finansdepartementet har bebudet at dette etter hvert vil bli rettet på, all den tid du beskattes for gevinst (avkastning) på den samme investeringen.
Du bør forøvrig holde deg til utenlandske aksjefond, siden du går glipp av årlig verdijustering i aksjeselskaper (kalt RISK) når du investerer i norske aksjefond i Livrente Link.
Livrente egner seg svært godt til langsiktig sparing. Avtaleperioden er minimum 12 år, hvorav utbetalingstiden utgjør minimum 6 år. Du velger selv om du vil opprette en månedlig spareavtale, eller spare et engangsbeløp.
Livrente gir skattefordeler. Du får utsatt skatt på avkastning i sparetiden. Ved utbetaling vil kun avkastning utover innbetalt beløp skattlegges som kapitalinntekt (28 prosent).
Livrente ga barna skattesjokk
De ville gi barnebarna skikkelig starthjelp. I stedet fikk de skattesjokk.
Foreldrene til Torstein Halleråker ville gi barnebarna et økonomisk bidrag til voksentilværelsen. Derfor ble gaven plassert i livrenter, slik at barnebarna ville få dem utbetalt i etableringsfasen.

Hvorfor velge livrente?

* Sikrer økonomisk trygghet og handlefrihet
* Du kan skreddersy din egen førtidspensjon med månedlige utbetalinger
* Du kan spare til deg selv, barn eller barnebarn
* Ingen skatt på avkastning i spareperioden
* Utbetaling når det passer deg
* Du kan velge din egen risikoprofil, ved sparing i Unit Link eller med garantert minsteavkastning
* Ved sparing i Unit Link utløser fondsbytte ingen skatt
* Ved død utbetales 101 prosent av sparesaldo
Sparing
Livrente for fremtiden

Er du veletablert med egen nedbetalt bolig og stabil inntekt, kan formuesskatten bli høy. Da kan livrente være en gunstig sparemåte. Livrente er godt egnet til langsiktig sparing, som for eksempel en forberedelse til førtidspensjonering.
Livrente passer for langsparing
Binder pengene i 12 år
Gunstigere enn gave?
Tradisjonell livrente
Hva blir avkastningen?
Livrente med fondsvalg (Unit Linked)
Hvilket fond?
Livrente passer for langsparing
Du bør likevel ikke sette av en for stor del av sparingen din i en livrente på grunn av den lange bindingstiden. Det er vanskelig å frigjøre midler som er bundet opp i en livrente, skulle du ha bruk for pengene før det avtalte utbetalingstidspunktet.
Livrente gir fritak i formuesskatt for sparebeløpet i hele spareperioden. Livrenten gir også en garantert avkastning ved utbetaling. En annen fordel er at avkastningen ikke beskattes før livrenten utbetales. Dette gir en skattekreditt, som blir mer verdt jo lengre tid det går.
Binder pengene i 12 år
Livrenteforsikringen må tegnes for minimum 12 år (samlet spare- og utbetalingstid). Den må utbetales over en periode på minimum seks år (månedlige eller årlige utbetalinger). Hvis produktkravene brytes blir det full eller delvis skatteplikt.
Spareformen passer for deg som ønsker en trygg og langsiktig plassering. Siden livrenten har en 12-års horisont, er det også bare den delen av formuen din som kan bindes så lenge, som bør plasseres her.
Økonomiekspert nut Boye påpeker at det er stor forskjell på livrente og eiendomsfond.
– Livrentene er bredt eksponert, og sammensatt av en portefølje med aksjer, eiendom, obligasjoner og renter. I tillegg har de en garantert avkastning, noe eiendomsfond ikke har. Dette betyr at eiendomsfond har betydelig mer risiko, sier førsteamanuensis Knut Boye ved Norges Handelshøyskole (NHH).
Gunstigere enn gave?
Du kan tegne livrente på vegne av andre, for eksempel barn eller barnebarn. Dette kan være gunstigere enn å gi bort et engangsbeløp eller en annen stor gave. På den måten kan du selv nyte godt av skattefordelene, og mottakeren få en regelmessig pengestøtte utbetalt over flere år.
Livrente bør brukes som langsiktig sparing til for eksempel førtidspensjon eller alderspensjon. Du bør ikke avsette mer enn 20 – 50 prosent av spareformuen din i livrente. Slik har du alltid reserver i bakhånd, og reduserer ulempen med å binde litt av formuen i livrente.
Sparer du i en livrente, kan du spare så mye du vil og starte utbetalingene når det passer deg. Det eneste kravet er at det må gå 12 år mellom første innbetaling og siste utbetaling. Utbetalingene må strekke seg over seks år. Mange velger for eksempel å spare i seks år, for så å få beløpet utbetalt over de neste seks årene.
Velger du å spare i en livrente har du to alternativer: tradisjonell livrente og livrente med fondsvalg (også kalt Unit Linked).

Tradisjonell livrente

Ved en tradisjonell livrente får du en rentegaranti og en avkastning basert på forsikringsselskapets overskudd. Det innskutte sparebeløpet plasseres i forsikringsselskapet som i sin tur plasserer pengene i bankinnskudd, sertifikater, obligasjoner, pantelån, eiendom og aksjer. Plasseringsfordelingen i tradisjonell livrente tilsier at avkastningen vil tilsvare et konservativt kombinasjonsfond etter kostnader. I tillegg drar du nytte av skattefordelene, men du må akseptere bindingstiden.
På tradisjonell livrente er det en garantert minsteavkastning. Denne kan variere litt mellom forsikringsselskapene. Avkastningsgarantien gjelder hele spareperioden, men som regel vil den reelle avkastningen ligge over den garanterte prosenten.
Hva blir avkastningen?
Forsikring har mye til felles med fond når det gjelder hva du kan forvente å få i avkastning. Forsikringsselskapene plasserer pengene i utlån, obligasjoner, kortsiktige rentebærende papirer, aksjer og eiendom. Avkastningen du får er gjennomsnittet av de enkelte plasseringer. Siden selskapene plasserer pengene på forskjellig måte, vil avkastningen variere fra selskap til selskap. Avkastningen vil også variere over tid, siden forsikringsselskapene plasserer i papirer som har en ulik verdiutvikling fra år til år.
For arbeidstakeren blir spørsmålet om opptjening av pensjonsrettighetene skal anses som fordel vunnet ved arbeid. Det er fast ligningspraksis for at innbetalingene fra arbeidsgiveren ikke anses som skattepliktig lønn for arbeidstakeren. Heller ikke avkastning på innestående midler anses som innvunnet fordel før eventuell utbetaling av pensjon tar til.
Utbetaling av kollektiv livrente er skattepliktig på den ansattes hånd som alminnelig inntekt, jf. skatteloven § 5-1 første ledd. Bestemmelsen i skatteloven § 5-41 første ledd, hvor det går fram at det bare er avkastningen fra en livrente som er skattepliktig, gjelder ikke for kollektiv livrente i arbeidsforhold. Utbetaling fra en kollektiv livrente beskattes dermed også som personinntekt etter skatteloven § 12-2 bokstav b. Kollektiv livrente vil dermed danne grunnlag for trygdeavgift og eventuell toppskatt.
Pensjonsspareproduktene livrente og individuell pensjonsavtale (IPA) mistet sine skattefordeler i 2006. Frem til da hadde produktene gitt fradrag for formuesbeskatning, en fordel mange dro god nytte av.
Men i mai 2006 tok regjeringen vekk disse skattefordelene, noe som førte til debatt og forvirring hos kundene. Mange fikk tilbud om nye produkter fra bankene. Noen kunder valgte å gå over til eiendomsfond, et produkt som fremdeles gir formuesfradrag på grunn av lave ligningsverdier.
Livrente kombinerer tradisjonell sparing med moderne fondssparing. Det betyr blant annet at de gunstige skattereglene som gjelder klassiske livrenter, også gjelder for Livrente.
Livrente er det beste alternativet for den langsiktige delen av din sparing eller investering. Ved å utsette skatten på sparemidlene, maksimeres avkastningen på pengene i forhold til vanlig bankinnskudd eller kjøp av enkeltfond.