• Laster aksjedata...

12.12.2001 Erstatningene bør i høyere grad ta hensyn til mulig framtidig inntjening Det primære målet med en revisjon av erstatningsansvarsloven må være å sikre skadelidende full dekning for tap, og å sikre at erstatningenes størrelse svarer til erstatningene i de landene Danmark normalt sammenlignes med. Det skriver forbrukerrådet til Justitsministeriet. Loven er bygget opp etter et enkelt prinsipp. Det har den fordelen at det kan treffes forholdsvis raske avgjørelser. På den annen side er det viktig, at lovens enkelhet ikke medfører avgjørelser hvor f.eks. unge mennesker blir underskompensert i forbindelse med erstatningsutmålingen. forbrukerrådet anbefaler at beregningsgrunnlaget for erstatning av tapt arbeidssevne endres for personer, som utnytter arbeidssevnen på en måte, som ikke medfører vesentlig næringssinntekt. Det er f.eks. barn, hjemmearbeidende ektefeller og personer under utdannelse. forbrukerrådet oppfordrer til at det finnes en løsning, som tar utgangspunkt i enten den forventet framtidige årslønn eller en standardårslønn. Som rettstilstanden er i dag, er det bare en mer snever adgang til gjenopptagelse. Det er slik bare en forverring av helsetilstanden, som kan begrunne en gjenopptagelse. Regelen er historisk, og forbrukerrådet oppfordrer til en endring, så også endringer i det økonomiske livsforløpet kan medføre gjenopptagelse av saken. forbrukerrådet oppfordrer likeledes til at det blir sett på reglene vedr. tapt arbeidsfortjeneste. Rådet foreslår også reglene endret, så det kan fastsettes erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, også etter at helsetilstanden er blitt stasjonær, hvilket ikke er tilfellet i dag.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.