• Laster aksjedata...

Aksjeindeks Volum- eller kapitalvektet sammensetning av en gitt gruppe aksjer
(se OBX).
Amerikansk opsjon Opsjonen kan innløses når som helst i hele perioden frem til og med
bortfallsdagen.
At-the-money Opsjonens innløsningskurs er tilnærmet lik underliggende
markedspris. Opsjonens realverdi er tilnærmet lik null.
Avkastningskurve Figur som viser en posisjons gevinst og tap som en funksjon av
aksjekurs. Også kalt avkastningsprofil eller pay-off kurve.
Avregning Forskjellen mellom opsjonens innløsningskurs og markedsverdien på
underliggende instrument ved innløsning av opsjonen.
Bortfall Tidspunkt for opphør av rettigheter og plikter som følge av at
rettighetene etter en opsjon ikke utnyttes eller pliktene opphører
for futures.
CALL / KJØPSopsjon (se opsjon).
Clearing Oppgjør mellom partene i en handel. NOS Clearing trer inn som
mellomledd i handelen med de rettsvirkninger som følger av lov og
forskrifter og sørger for at handelen blir gjort opp.
Delta Sensitivitetsvariabel som uttrykker den forventede endringen i
opsjonsprisen ved en markedskursendring på én kursenhet i
underliggende instrument. For CALLer er delta positiv og for PUTer er
den negativ. Delta er størst på in-the-money opsjoner og minst på outof-
the-money opsjoner.
Depotkonto Konto i depotbank hvor investor setter inn kontanter som sikkerhet for
handel med opsjoner, forwards og futures.
Derivatinstrument Verdipapir som er utledet av andre finansielle instrumenter og hvor
kursutviklingen bestemmes av utviklingen i et eller flere underliggende
instrumenter. Eksempler er opsjoner, forwards og futures.
Europeisk opsjon Opsjonen kan kun innløses på bortfallsdagen.
Finansielle instrumenter Verdipapir med en målbar pris eller en annen målbar størrelse.
Opsjoner, forwards og futures er i seg selv finansielle instrumenter med
finansielle instrumenter som underliggende verdi.
Forwards Avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge underliggende verdipapir
til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Oppgjøret finner
sted på bortfallsdagen.
Futures Avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge underliggende verdipapir
til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Det foretas
daglige markedsoppgjør.
Gearingeffekt Refererer til avkastningen på opsjoner i forhold til aksjer. For et relativt
lite beløp kan en opsjonsinvestor få en avkastning som er langt større
enn ved en tilsvarende aksjeinvestering.
Hedging Engelsk uttrykk som betyr å sikre investeringer mot tap. Investorer
benytter seg flittig av de unike mulighetene opsjons- og
terminmarkedene gir til å sikre investeringer mot kursendringer på
aksjer, valuta og varer samt renteendringer.
Implisitt volatilitet Prosentvis størrelse for markedets forventning til fremtidig bevegelse i
underliggende verdi målt på årlig basis. Ved lav implisitt volatilitet er
det mindre sannsynlig at opsjonen vil gå in-the-money eller mer in-themoney.
Opsjonen er av den grunn «billigere». Det motsatte gjelder ved
høy implisitt volatilitet. Implisitt volatilitet beregnes ved å bruke
markedets opsjonskurser som input i teoretiske
opsjonsprisingsmodeller.
In-the-money En opsjon med realverdi. Dvs. at en CALLs innløsningskurs er lavere
enn markedskursen på underliggende verdi, og at en PUTs
innløsningskurs er høyere enn markedskursen på underliggende verdi.
Innløsning Å benytte retten til å kjøpe eller selge de underliggende aksjene.
Innløsningskurs Prisen innehaver av CALLer skal betale for det underliggende
verdipapir eller prisen en innehaver av PUTer skal selge det
underliggende verdipapir til dersom opsjonen innløses.
Kombinasjon Handelsstrategi hvor investor foretar samtidig kjøp og/eller salg av flere
opsjoner, terminer og/eller aksjer.
Kontraksjustering Justering av derivatkontrakter for eksempel i forbindelse med
”Corporate Actions” og utbytter.
Leveranse Ved innløsning av opsjonen har utsteder (selger) plikt til å levere eller gi
fra seg underliggende verdi i henhold til avtalens innløsningskurs.
Mottakeren får eller mister da eiendomsretten til underliggende verdi.
Likviditet Et marked er likvid når forskjellen mellom kjøps- og salgskursen er
liten og det omsettes store mengder med begrenset innvirkning på
kursene.
Markedsoppgjør Daglig oppgjør mellom kjøper og selger av terminer på bakgrunn av
endringer i sluttkurs fra dagen før. Markedsoppgjøret gjennomføres ved
saldering av investors bankkonti (depotkonti).
Market maker Foretak eller privatperson som mot lavere transaksjonskostnader har
forpliktet seg til å stille både kjøps- og salgskurs i angitte opsjons- eller
terminserier med en maksimal forskjell mellom kjøps- og salgskurs.
En market maker handler alltid for egen regning.
NOS Forkortelse for NOS Clearing som står for clearingen av de fleste
derivathandler på Oslo Børs.
OBX Kapitalvektet indeks ved Oslo Børs bestående av de 25 mest omsatte
aksjene på Oslo Børs i de foregående 6 månedene. Sammensetningen
blir vurdert og eventuelt endret hver 6. måned (juni og desember). OBX
er konstruert for å følge utviklingen i Oslo Børs’ hovedindeks og
justeres normalt ikke for utbytte. Se www.oslobors.no for mer om OBXindeksen.
OBX-opsjoner Kontantavregnede europeiske opsjoner med OBX-indeksen som
”underliggende”.
Opsjon Avtale mellom to parter som gir kjøper retten til å kjøpe (selge) og
selger (utsteder) plikt til å selge (kjøpe) et underliggende verdipapir
innen en bestemt tidsperiode til en forhåndsbestemt pris eller
innløsningskurs. En CALL gir retten til å kjøpe og en PUT gir retten til å
selge underliggende verdi.
Opsjonsinnehaver Kjøper av en opsjon.
Opsjonskontrakt En handlebar opsjon på normalt hundre underliggende enheter i en
opsjonsserie (se opsjon).
Opsjonsserie En CALL eller PUT angitt med underliggende verdi, bortfallstidspunkt
og innløsningskurs.
Opsjonstype Amerikansk eller europeisk opsjon.
Opsjonsutsteder Selger av en opsjon.
Out-of-the-money En opsjon uten realverdi. Dvs. at en CALLs innløsningskurs er høyere
enn markedskursen på underliggende verdi, og at en PUTs
innløsningskurs er lavere enn markedskursen på underliggende verdi.
Premie Prisen på opsjonen, dvs. det beløp kjøper av en opsjon må betale til
utsteder for å oppnå opsjonens rettigheter.
PUT / SALGSopsjon (se opsjon).
Short salg Salg av lånte aksjer.
Sikkerhetskrav Opsjonssentralens krav til sikkerhetsstillelse ved salg (utstedelse) av
opsjoner, samt kjøp og salg av forwards og futures. Sikkerhetskravet
kan oppfylles i form av aksjer, statsobligasjoner og kontanter. Kravet
beregnes ved bruk av marginberegningssystemet Oslo SPAN.
Stengning En stengningshandel foretas ved at man kjøper tilbake en opsjon eller
future hvis man har solgt, eller ved at man selger en opsjon eller future
hvis man har kjøpt. Den opprinnelige posisjonen vil dermed oppveies.
Også kalt lukking og utligning.
Underliggende instrument Verdipapir eller gruppe av verdipapir (indeks) som opsjonen eller
futuren omfatter. Den underliggende verdien kan være renter, aksjer,
indekser, kornpriser, oljepriser og ellers alt som er mulig å
kvantifisere. Det underliggende instrument for en opsjon er det
verdipapir som innehaveren har rett til å kjøpe eller selge hvis han/hun
innløser opsjonen. Det underliggende instrument for en future er det
verdipapir som kjøper har forpliktet seg til å kjøpe og selger til å selge.
En future kan være underliggende instrument for en opsjon. Også kalt
underliggende verdi.
Volatilitet Kursbevegelser i underliggende instrument uttrykt i prosent. Høy
volatilitet øker sjansene for at opsjonen skal gå in-the-money, noe som
øker verdien på opsjonen. Volatiliteten kan være estimert, historisk eller
implisitt.
VPS Verdipapirsentralen hvor alle verdipapirhandler registreres på den
enkelte investors konto.
Åpen balanse Antall kontrakter hvor stengning ennå ikke er foretatt.