• Laster aksjedata...

Den månedlige bruttoytelsen på et med fastrente obligasjonslån er ens gjennom hele løpetiden, nettoytelsen er svak stigende, da rentene og hermed det skattemessige fradraget utgjør en synkende del av bruttoytelsen.
Utbetaling av et obligasjonslån
Obligasjonslån utbetales til den aktuelle kursen, eller en forut fastsatt kurs såfremt det er inngått en kurssikring. Denne kurssikring kan realiseres ved et mindre fradrag I kursen og/eller Et gebyr, en kurssikring er selvsagt mest opplagt i en periode med dalende kurser, når vi taler obligasjonslån.
Obligationslån fastforrentet realkreditlån til boligkøb
Det utstedes likevel ikke tilbud på obligasjonslån med en kurs over 100, da det ville kunne gi en spekulasjon i opptak av lån med etterfølgende innfrielse til pari.
Konvertering av obligasjonslån
Et obligasjonslån kan konverteres både opp og ned, en oppkonvertering betyr at man Ved en rente stigning konverterer til en høyere rente, dette vil umiddelbar gi en høyere ytelse, men en lavere restgjeld da den gamle lavt forrentet lån kan innfris til en lavere kurs den fullstendige effekten av denne oppkonverteringen oppnås først i det tilfellet at renten faller igjen og man konverterer ned og får effekten at den lave renten sammen med den tidligere reduksjonen av restgjelden.
Valg av løpetid og lånetype for obligasjonslånet
Valg av løpetid og valg mellom obligasjonslån og rentetilpasningslån er som tidligere nevnt et spørsmål om temperament og forventninger til framtiden.
En lang løpetid gir den laveste ytelsen her og nå, men samlet sett gir det den største samlet bruttoytelsen sett over lånets totale løpetid.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.