• Laster aksjedata...

obligasjonsleilighet, leilighet som bortleies mot at leieren yter et lån til huseieren og som sikkerhet får en pantobligasjon i eiendommen. Husleieloven av 26. mars 1999 forbyr nye avtaler om lån fra leieren som vilkår for leie av bolig. For avtaler inngått før lovens ikrafttredelse 1. jan. 2000 gjelder bestemmelsene i den gamle husleieloven av 16. juni 1939 kap. 9.
Leieavtalen skal gi leieren en uoppsigelig leierett i minst 5 år. Etter den uoppsigelige leieperioden fortsetter leieforholdet inntil det blir brakt til opphør ved oppsigelse. Leieavtalen kan ikke sies opp før pantelånet tidligst kunne vært oppsagt. Så lenge leieren er innehaver av pantelånet, kan ikke leieforholdet sies opp.
Pantobligasjonen og leieretten kan overdras uavhengig av hverandre, med mindre annet er avtalt. Så lenge leieavtalen er uoppsigelig, har leieren rett til å overdra leieretten; overdragelse krever utleiers godkjenning, men han kan bare nekte hvis det foreligger saklig grunn. Leieren har dessuten rett til å fremleie leiligheten i til sammen 2 år i den tid leieavtalen er uoppsigelig.
Utleier kan heve avtalen hvis leieren vesentlig misligholder avtalen.