• Laster aksjedata...

Et elektronisk reisekort skal erstatte billetter og klippekort. Det vil gjøre det langt praktiskere for forbrukerne å benytte offentlig transport. Det eksisterende billett- og klippekortsystem er langt fra optimalt for forbrukerne, mener Forbrukerrådet. Derfor rygger Forbrukerrådet opp om et nytt reisekort, som skal erstatte billetter og klippekort. Reisekortet er et plastikkkort på størrelse med et kredittkort. Planen er, at det skal kunne anvendes som bankkort ved kjøp av reiser i hele landet. Prosjektet er startet av blant annet HUR og DSB. Forbrukerrådet er innforstått med at Reisekortet skal ha dispensasjon i forhold til betalingsmiddelloven for å kunne anvendes som bankkort. Men Forbrukerrådet er betenkelig ved at selskapet også planlegger at kortet skal kunne brukes ved kjøp av kioskvarer og lignende. Det vil kunne medføre en mindre forbrukerbeskyttelse enn ved betaling med andre plastikkkort. Forbrukerrådets holdning er derfor, at Reisekortet bare skal anvendes ved kjøp av transport. Vi gjør oppmerksom på at Forbrukerrådet hermed bare forholder seg til reisekortet som betalingsmiddel, og ikke til andre problemstillinger omkring reisekortet som f.eks. miljø og privacy. Les mer om Reisekortet her Høringsuttalelser til Konkurrencestyrelsen 19.12.2006
Det nye elektroniske reisekortet bør bare gjelde ved kjøp av reiser og ikke ved kjøp av kioskvarer. Rejsekort A/S’ søknad om dispensasjon i henhold til betalingsmiddelloven Forbrukerrådet har mottatt Konkurrencestyrelsens utkast til en avgjørelse vedrørende Rejsekort A/S’ anmodning om dispensasjon fra §11 og § 13, stk. 3 i betalingsmiddelloven, og har følgende kommentarer til utkastet: Innledningvisst skal Forbrukerrådet merke at Rådet finner at det skal særlige beveggrunner til før Rådet finner det i orden før virksomheter får dispensasjon til ikke å overholde forbrukerbeskyttende lovgivning. Forbrukerrådet finner likevel at utviklingen av en smidig og funksjonell reisebevisordning utgjør en slik særlig beveggrunn, og er derfor innforstått med at Rejsekort A/S meddeles dispensasjon fra de ønska bestemmelsene i betalingsmiddelloven. Forbrukerrådet er likevel betenkelig ved at Rejsekort A/S har til hensikt på sikt at åpne opp for at kortet kan brukes til kjøp av aksessoriske ytelser, som eksempelvis kioskvarer, da det helt klart ligger utenfor de særlige beveggrunnene. Forbrukerrådet er bekymret for den vridningen av forbrukerbeskyttelsen som det kan gi anledning til. Forbrukerrådet skal derfor foreslå at dispensasjonen gis under forutsetning av at kortet bare kan anvendes til kjøp av reisebevis. Hermed synes misbruksfaren ved forsvinning eller tyveri dessuten også å være mindre, da verdien for misbrukeren alt annet like må være mindre. Med hensyn til de foreslå heftelsereglene fra Forbrukerombudet finner Forbrukerrådet at de stiller forbrukerne dårligere enn ved §11, stk. 2-6, hvilket ifølge utkastet til avgjørelsen ikke er hensikten. Forbrukerrådet skal særlig henlede oppmerksomheten på ansvarsbegrepet i § 11, stk. 4, hvor det skal være tale om «grovt uforsvarlig atferd» for at brukeren hefter for kr. 8.000. Dette ansvarsbegrep er et sterkere ansvarsbegrep enn grov uaktsomhet. Lægges Pengeinstitutankenævnets praksiser på området til grunn, så ender mer få misbrukssaker med en heftelse på over kr. 1.200. Utkastets forslag om en heftelse på kr. 4.000 ved automatisk gjenoppladning reisekort og en heftelse på kr. 8.000 ved et reisekort med en kredittavtale forekommer derfor å stille forbrukeren uakseptabelt dårlig. Forbrukerrådet finner derfor at heftelsen høyst bør være på kr. 1.200.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.