• Laster aksjedata...

Det er en god ide å være kritisk i valget av rådgiver. Økonomiske rådgivere som banker og realkredittsinstitutt har egne økonomiske interesser i forbindelse med dem rådgivningen, og du får derfor ikke upartisk rådgivning.
INNHOLD
* Hvem yter økonomisk rådgivning?
* Når har du typisk bruk for en økonomisk rådgiver, og hva kan rådgiveren hjelpe med?
* Hvordan inngår du en god avtale med en økonomisk rådgiver?
Hvem yter økonomisk rådgivning?
Det finnes to forskjellige former for økonomisk rådgivning. En økonomisk rådgivning, som er uavhengig og upartisk, og hvor du kan forvente at rådgiveren har 100 prosent fokus på dine interessene og behov. Og den typen økonomisk rådgivning hvor det er firma med egne økonomiske interesser, som leverer rådgivningen, og hvor det lett kan oppstå en interessekonflikt mellom hva dine behovene er, og hva firmaet gjerne vil selge deg.
Uavhengige økonomiske rådgivere
Uavhengigt økonomisk rådgivning er ikke avhengig av inntjening fra andre firma som f.eks. finanssinstitusjoner og realkredittsinstitutt. Rådgiveren kan konsentrere seg om å yte rådgivning, fordi han eller hun ikke samtidig skal sørge for en inntjening ved salg av produkter. Den uavhengige og upartiske rådgiveren har derfor ikke skjult dagsordener i form av provisjonsordninger el.lign. Den uavhengige rådgiveren er likeledes kjennetegnet ved å ha et inngående kjennskap til markedet og de mange mulighetene og produkter de mange forskjellige leverandørene har til salg.
Økonomisk kan det ofte betale seg å søke profesjonell og uavhengig rådgivning, enda du skal betale for den. Du kan spare penger ved valg av lånestyper, få rådgivning om når det er en fordel for deg å legge om (konvertere) dine lånene, samt om, hvordan du best sikrer din frisverdien i boligen.
Revisorer
Revisorer er uavhengige rådgivere, som kunden betaler for å yte rådgivning. De rådgir privatkunder om skattemessige forhold og utfylling av selvangivelsen.
Bankenes rådgivere
Bankrådgivere veileder kunder om økonomiske forhold som f.eks. budsjettlegging, pensjonssparing, investering samt om opptak av lån i fast eiendom eller byggelån. Rådgivningen er gratis, og det betyr at banken henter sin inntjeningen ved å selge produkter som lån, sparingsordninger osv.. Rådgivningen vil forsøke å tilgodese dine interessene og behov samt gi deg et grunnlag for å treffe en beslutning. Det er likevel viktig å huske at banksrådgiveren er selger. Det er banksrådgiverens oppgave å orientere kundene om bankens forskjellige produkter, og derfor tar rådgivningen alltid utgangsspunkt i bankens egne tilbud.
Spesiellt hvis det er tale om større økonomiske beslutninger, er det en god ide å få rådgivning fra flere forskjellige banker, før du treffer en endelig beslutning.
Realkredittsinstitutt
Realkredittsinstitutt gir lån til privatene mot sikkerhet i fast eiendom som f.eks. tomter og hus. Når en kunde ønsker et lån, undersøker realkredittsinstituttet kundens økonomi og finner ut av om denne er kredittverdig, og om det er tilstrekkelig sikkerhet for lånet. Ettersfølgende gir rådgiveren et lånetilbud. Det kan være forskjellige muligheter med hensyn til lånets løpetid, rentefot, terminer, fastkursaftal osv.
Akkurat som bankene har realkredittsinstituttene interesse i å selge dem egne produktene. Derfor er det alltid godt å henvende seg til flere forskjellige realkredittsinstitutt for å sammenligne dem produktene og på den bakgrunnen treffe det best valget.
Eiendomsmeglere
Eiendomsmeglere formidler kjøp og salg av fast eiendom og tomter. Megleren rådsgir folk, som gjerne vil selge dem boligen. Han eller hun vurderer husets verdi og står for det praktiske arbeidet med hussalget.
Megleren ser på eiendommen, vurderer handelsverdien, fastsetter kontantprisen samt rådgir om muligheten for en byggeteknisk gjennomgang av eiendommen. Ut fra gjennomgangen lager eiendomsmegleren en salgsoppstilling. På salgsoppstillingen er det foretatt beregninger av bl.a. salgsprisen og muligheten for å belåne eiendommen.
Da eiendomsmegleren er selgers mann og ikke må være formidler for både kjøper og selger i samme eiendomshandel, bør du som kjøper kontakte en annen rådgiver, som kan hjelpe deg med kjøpet.
Mange eiendomsmeglerkjeder har avtaler med kredittforeninger, forsikringsselskap eller banker og får provisjon av å formidle bestemte lån eller forsikringer til dem kundene. Som forbruker er det en god ide å forhøre seg om dette. Det er likevel også mange uavhengige eiendomsmeglere.
Bygningsrådgivere
Mange bygningrådgivere (spesiellt byggeøkonomer og bygningskonstruktører) vet en del om bygge- og boligøkonomi. En byggerådgiver har overblikk over priser i byggebransjen, og han eller hun kan beregne priser på byggeprosjekter samt styre økonomien under byggeprosessen.
Når har du typisk bruk for en økonomisk rådgiver, og hva kan rådgiveren hjelpe med?
Hvis du skal bygge om, til og nyt
Hva koster det?
En byggerådgiver kan tidligere i forløpet gi et overslag over hvor mer et byggeprosjekt (ombygning, renovering eller nybygg) kommer til å koste. Det er selvfølgelig i grove trekk, og det vil være en del usikkerhet, inntil prosjektet ligger mer fast. Først når prosjektet tar form, og du presis vet hvordan bygget skal se ut og kjenner det endelige omfanget og kvalitetsnivået, er det mulig å komme prisen nærere. Det er ofte de samme rådgiverne, som utarbeider prosjektet, som også prissetter det.
Hvordan skal byggeprosjektet finansieres?
Et nybygg eller en om- eller påbygg kan du finansiere med et med fastrente lån, så du vet hvor stor den framtidige ytelsen blir, eller du kan finansiere det med et lån med variabel rente, som har lav ytelse like her og nå. Banker og realkredittinstitutt tilbyr forskjellige typer lån, som har forskjellige fordeler og ulemper, og som passer til forskjellige situasjoner.
Hva er et byggelån?
Et byggelån er et midlertidig lån, som bare løper, mens bygget står på. Det vil si fra bygget begynner, til det er godkjent, og det endelige lånet utbetales. Byggelånet fungerer som en kassakreditt, hvor utbetalingene finner sted, i takt med at bygget skrider fram. Rådgivning omkring byggelån gis av upartiske økonomiske rådgivere og av rådgivere i finansinstitusjoner og realkredittinstitutt.
Hvordan får du en god økonomisk sikkerhet i din avtalen med håndverkeren?
Hvis du selv står for byggeprosjektet (ombygning, påbygg eller nybygning), bør du ha en rådgiver til å hjelpe deg med å skrive kontrakt eller håndverkeravtale. En byggerådgiver vil kunne formulere kontrakten og sikre at alle ytelser står i den.
En kontrakt eller håndverkersavtale er som regel utarbeidet på grunnlag av et tegning- og beskrivelsesmateriale, som beskriver byggeprosjektet i detaljer? det gjelder både pris og håndverkerytelser. Det er viktig, at disse stemmene overens med de forventningene, du har til det ferdige bygget. Hvis det ikke ligger et prosjektmateriale til grunn for avtalen, er det særlig viktig, at avtalen grundig utdyper alle håndverkerytelser, og at disse er i overensstemmelse med dine forventningene.
Ved større byggeprosjekter bør du alltid benytte regelsettet AB92 – «Vanlige betingelser for arbeider og leveranser i bygge- og anleggsvirksomhet» – som grunnlag for avtalen. Disse betingelser stiller krav til håndverkerens sikkerhetsstillelse, som sikrer at han har penger nok til å gjøre bygget ferdig, hvis han skulle komme ut i økonomiske problemer. Avtalen gir deg også mulighet for sanksjoner, hvis håndverkerne ikke blir ferdige til tid. Så kan du kreve dagsbøter, som betales for hver dag, håndverkerne er forsinket.
Les mer i Bolius Fakta: Håndverkeravtaler .
Hvordan foregår avregning med håndverkerne/byggefirmaet?
Hvis du lar en byggerådgiver styre byggeprosjektet, er det han eller hun oppgaven å sørge for at håndverkerne bare får betaling for den arbeidet de har utført. Byggerådgiveren fører tilsyn med bygget for å se om det avtalt arbeidet blir utført – og til tid. Skjer det ikke, kan betaling for arbeidet holdes tilbake.
Ved byggets avslutning finnes ofte feil og mangler, som skal utbedres. Hvis det ikke bare er småting, bør du holde en sum penger tilbake som sikkerhet for at arbeidet vil bli utført. Har du AB92 som kontraktgrunnlag, eller er det skrevet inn i kontrakten, kan du, hvis håndverkeren ikke utbedrer manglene, la en annen håndverker utføre arbeidet på han regningen.
Hvis du skal kjøpe bolig
Hva har du råd til?
En økonomisk rådgiver kan hjelpe deg med å få overblikk over din økonomiske situasjonen og dermed beregne hva du har råd til å sitte for om måneden.
Hva bør den huset, du ser på, koste?
På bakgrunn av den låneformen du mener er best for deg, kan en økonomisk rådgiver beregne, hvor meget du har råd til å betale for et hus, dvs. hvilken salgspris du skal søke etter.
Hva koster det å bygge om og vedlikeholde huset?
Hvis du har bruk for å vite hva det koster å bygge om eller å vedlikeholde huset ditt, er det en byggerådgiver, du skal henvende deg til. Han eller hun vil kunne gi en overslagspris på hva det kommer til å koste. En mer endelig pris vil skyldes på tilbud fra byggefirma eller håndverkere.
Hvis du ønsker å selge boligen din
Når boligen skal selges, får de mange en eiendomsmegler til å vurdere prisen og stå for salget. Det er en god ide at få tilbud fra flere eiendomsmeglere på hva boligens salgspris skal være, og hva det koster å selge den. En eiendomsmegler er utdannet til å sette salgsprisen, men du kan også selv se de lokale salgsprisene for eiersboliger på hjemmessiden boligejer.dk.
Hvis du ønsker å legge om lån
Lån til fast eiendom tas opp typisk i realkredittinstitutt, finansinstitusjoner eller hos andre kredittleverandører. De tilbyr gratis økonomisk rådgivning til dem kundene, men på bakgrunn av dem egne produktene. Derfor kan det være en god ide å få en uavhengig rådgiver til å gjennomgå dine lånene for å få en upartisk vurdering.
Hvordan inngår du en god avtale med en økonomisk rådgiver?
Ved større og viktige avtaler bør du inngå en skriftlig avtale om rådgivningen. Det er typisk ved kjøp og finansiering av fast eiendom som tomter eller hus eller ved lån til ombygning el.lign.
forbrukerrådet anbefaler å være kritisk i valg av rådgiver og velge uavhengige rådgivere. Det skyldes flere saker, hvor rådgivere har hatt skjult dagsordener, f.eks. banker, som glemte å fortelle dem kundene at de fikk provisjon, hver gang de henviste folk til en bestemt eiendomsmeglerkjede.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.