• Laster aksjedata...

Nå kommer ny lov som vil vise hvilke utenlandske eiere som eier aksjer i norske aksjeselskaper.
Til nå (01.06.2015) har det vært slik:

 • Utenlandske statsborgere og foretak, kan oppbevare midler på forvalterkonti. I eierskapsregistrene står de oppført som nominee konti, forkortet nom.
 • Nordmenn kan også benytte forvalterregistrering. Unntaket gjelder aksjer, der norske personer og foretak er lovpålagt å registrere beholdning på VPS-konto i eget navn.
 • Finanstilsynet, politiet og selskapet selv har innsynsrett i hvem som er reelle eiere, etter allmenaksjeloven.
 • Reglene om forvalterregistrering er laget av praktiske årsaker. De gjør at sluttinvestor slipper å opprette konti i verdipapirregisteret og forholde seg til lokale lover og markedspraksis i et hvert land man investerer i. Forvalter håndterer lokale lover og regler for investor og ivaretar investors interesser.
 • Internasjonalt er det normalt å investere via forvalterkontoer.
 • Tall vi har innhentet fra VPS viser at 36 prosent av den samlede markedsverdien av VPS-registrerte aksjer tilhørte utlendinger, tilsvarende 755 milliarder kroner, ved utgangen av 2014.
 • Summen av alle registrerte aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer registrert i VPS, var 4581 milliarder ved utløpet av 2014. 31 prosent av dette er registrert på utlendinger.
 • Av den totale markedsverdi tilhørende utlendinger er om lag 40% registrert på forvalterkontoer, hvor eierskapet er skjult. Andelen er høyere for aksjer og lavere for obligasjoner.

Om Statoil og utenlandsk eierskap i Norge

 • Statoil har i motsetning til andre store norske selskaper ikke offentliggjort jevnlige oversikter over reelle største eiere, slik Oslo Børs anbefaler.
 • 16 av Statoils 20 største eiere er pr. 12. mars registrert på forvalterkonti (nominee), og fremstår i aksjonærregisteret som utenlandske banker eller verdipapirforetak. De virkelige eierne, vet man ikke hvem er.
 • Finanstilsynet, politiet og selskapet selv har innsynsrett i hvem som er reelle eiere, etter allmenaksjeloven.
 • I en undersøkelse fra Transparency International Norge fra 2013, kommer Statoil best ut av 50 børsnoterte selskaper når det gjelder åpenhet i selskapsrapportering. Det som ble undersøkt var antikorrupsjonsprogram, eierinteresser i datterselskaper og land til land-rapportering.
 • Åpenhet om selskapets største virkelige eiere, har ikke vært en del av denne undersøkelsen.