• Laster aksjedata...

* Pant – Innebærer at en formuesgjenstand tjener som sikkerhet for et krav. For eksempel kan en bank ta pant/sikkerhet i boligen din.
* Panterett – Den som har panterett har en eksklusiv rett til å søke dekning i formuesgodet, for eksempel boligen din hvis den tjener som sikkerhet for lånet.
* Pengemarkedet – Handelen mellom kredittinstitusjoner med rentebærende papirer som sertifikater og obligasjoner.
* Pengemarkedsfond – Et rentefond som investerer i kortsiktige rentepapirer, det vil si sertifikater og obligasjoner. Pengemarkedsfondene kan ikke investere i papirer som har rentebindingstid over ett år.
* Pengemarkedsinstrumenter – Rentebærende papirer med kort løpetid (under ett år), dvs primært sertifikater og obligasjoner.
* Portefølje – Beholdning av verdipapirer, f.eks. de investeringene som inngår i et verdipapirfond.
* Prosentpoeng – Brukes bl.a. i forbindelse med renteøkninger- og senkninger. Hvis for eksempel renten stiger fra 5,0 til 5,5 prosent, er stigningen 0,5 prosentpoeng (ikke 0,5 prosent).
* Prospekt – Alle forvaltningsselskaper skal utarbeide et prospekt for hvert av verdipapirfondene de utarbeider. Prospektet skal bl.a. opplyse om vedtekter, rettigheter og plikter.
* Rammelån – Med rammelån (også kalt boligkreditt og fleksilån) kan du få kreditt med pant i boligen. Så lenge du holder deg innenfor avtalt kreditt, kan du ta ut og sette inn penger når det passer deg.
* Råvareindeks – Viser prisutviklingen på ulike typer råvarer.
* Referanseindeks – En indeks som gir uttrykk for en veid sammensetning av verdipapirene (f.eks. aksjer) i et marked. Endringer i indeksens verdi viser markedets utvikling i gjennomsnitt. Viser et veid gjennomsnitt av verdiutviklingen for et utvalg verdipapirer som et fonds avkastning måles mot.
* Refinansiering – Innebærer for eksempel at du flytter lånet fra en bank til en annen bank eller at at du slår sammen flere smålån til ett lån.
* Regionale aksjefond – Aksjefond som begrenser investeringene til en bestemt region. Minimum 80 prosent av forvaltningskapitalen skal investeres i denne regionen, f.eks. Europa eller Asia.
* Rentebærende fond – Fond som investerer i rentebærende papirer
* Rentebærende verdipapir – Et rentebærende verdipapir er et krav på et tilgodehavende hos en lånetaker.
* Rentefølsomhet – Sier noe om hvor mye kursen på et obligasjonsfond (eller pengemarkedsfond) endres ved renteendring på ett prosentpoeng i pengemarkedet.
* Rentefond – Fond som investerer i rentebærende papirer.
* Rentefradrag – I utgangspunktet kan påløpte renter på et lån føres opp som fradrag i selvangivelsen. Virkningen av dette er 28 prosent av de påløpte rentene.
* Rentemarkedet – Handelen med rentebærende papirer som sertifikater og obligasjoner.
* Renterisiko – Risikoen som er knyttet til at renten går opp eller ned og fører til at verdien på fondsandelene forandrer seg.
* Rentetapserstatning – Hvis du innfrir fastrentelånet før rentebindingsperioden er utløpt, kan det bli beregnet rentetapserstatning. Tidligere har rentetapserstatning blitt kalt for overkurs.
* Risikoprofil – Den risiko du er villig til å ta og hvordan du vil reagere hvis spareporteføljens verdi reduseres som følge av at f.eks. aksjemarkedet faller.
* Risikospredning – Å spre risikoen på investeringen. Du sprer f.eks. risikoen ved å kjøpe andeler i aksjefond fremfor i enkeltaksjer. Enkeltaksjer er knyttet til ett selskap og medfører høy risiko.