• Laster aksjedata...

Lav skatt på aksjer og renter gjør Portugal til et ideelt sted for dansk med mange penge, og til og med er arveavgiften minimal, så også de neste generasjonene får noe ut av det. PORTUGAL: Portugal er så langt fra det første landet, man tenker på når talen går på europeiske skatteoaser. Men ikke desto mindre har Portugal riktig mer å by på for dansk med trang til et utlandopphold i et skattevennlig miljø. Området omkring Algarvekysten har gjennom en årrekke vært en populær feriereisemål. Men i motsetning til tilsvarende populære feriereisemål i Spania og Frankrike har Portugal ikke hatt den samme magnetiske tiltrekningskraften på dansker med hensyn til kjøp av fast eiendom. Det skyldes uten tvil at Danmark for noen år siden sa opp dobbeltsbeskatningavtalen med Portugal, hvorved Danmark fikk beskatningsretten til pensjonsutbetalingene for dansker med bopel i Portugal. Godt ved store kapitalinntekter Danskere, som har plassert pensjonmidlene i typiske pensjonsordninger vil derfor ikke som pensjonister umiddelbar kunne oppnå noen fordeler ved å flytte til Portugal på tilsvarende måte, som man kan ved å flytte til Frankrike eller Spania. Men i mange andre tilfeller har Portugal mer å tilby. Lønnstakere vil maksimalt kunne beskattes med 40 % av lønninntekten. Og rentemottakere kan se fram til bare å bli beskattet med 15 % av renteinntektene. Utbytter (inkl. utbytter fra danske selskap) beskattes med opp til 20 %, mens kapitalavanser på aksjer og eiendommer i vid uttrekning er skattefrie. Folk med store kapitalinntekter vil altså kunne få stor glede av å slå seg ned i det portugisiske. Akkurat som i Danmark betales det ikke formuesskatt. arveavgifter mellom ektefeller og livsarvinger er likeledes et ikke-eksisterende fenomen, hvor det i Danmark bare er arv mellom ektefeller, som er fritatt for skatt. Artikkelen er laget i samarbeid med internasjonal skatteekspert Hans O. Birkholm fra virksomheten Belle Balance International ApS. SKATTER OG AVGIFTER I PORTUGAL aksjeavanseSKAT Avanser på aksjer eid mer enn ett år er skattefrie. Er aksjene eid i mindre enn ett år, beskattes avansen med 10 %. aksjeUDBYTTESKAT Aksjeutbytter beskattes reellt med en sats fra 5,3 til 20 %. ARVEAVGIFT Som er ingen arveavgift mellom ektefeller og for livsarvinger. I alle andre tilfeller betales et stempelgebyr på 10 % av arven. EJENDOMSavanseSKAT Fortjeneste ved salg av fast eiendom tas med med 50 % i den skattepliktige inntekten. Er det tale om en primære boligen, og gjeninvesteres eiendomsavansen i ny primær bolig, er eiendomsavansen likevel skattefri. FORMUESSKATT
Det er ingen formuesskatt. INNTEKTSSKATT
Det portugisiske inntektskattesystemet er progressivt med en høyeste marginalskatt på 40 %. KAPITALINDKOMSTSKAT Renteinntekter beskattes med 20 %. MOMS Momssatsene er differensierte, hvor den vanlige (og høyeste) sats utgjør 21 %. For matvarer er satsen 5 %. SELSKABSSKATTESATS Selskapsskatten utgjør 25 %, for vis selskap likevel bare 20 %. SOSIALE AVGIFTER Til gjengjeld for de lavere inntektsskattene er blant annet de lønnstakerbetalte sosiale avgifter høye i Portugal. Lønninntekten blir pålagt sosiale bidrag på 11 %.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.