• Laster aksjedata...

* Saldo – Viser status for din konto – beløpet som står inne og er godskrevet konto.
* Seniorlån – Seniorlån er et forholdsvis nytt produkt som enkelte banker tilbyr personer over 60 år med egen bolig.
* Serielån – Med et serielån betaler du det samme avdraget hver termin (vanligvis hver måned). Rentene er høyest når nedbetalingen starter og synker gradvis.
* Sikkerhet – Hvilken lånerente du blir tilbudt, avhenger blant annet av hvilken sikkerhet du kan stille for lånet.
* Sikkerhetskort – Et kort med tall-/bokstavkoder en del banker har for sine nettbank-kunder.
* Sikringsprosent – Den delen av det innskutte beløpet du er garantert å få tilbake ved forfall ved kjøp av aksjeandelsobligasjoner.
* Skjermingsfradrag – Brukes i forbindelse med skattereglene for aksje- og kombinasjonsfond. Du får et skjermingsfradrag, som gjør at du bare betaler skatt for en del av gevinsten.
* Skjermingsrente – Brukes for å beregne skjermingsfradraget.
* Skjøte – Et dokument som viser overdragelse og eierforhold for fast eiendom.
* Spareavtale – Avtale med banken om månedlige trekk av et fastsatt sparebeløp, som settes inn på høyrentekonto eller brukes til andre spareformer.
* Sparehorisont – Det tidsperspektivet du har på sparingen/investeringen.
* Startlån – Startlån fra kommunene er et tilbud til dem som har problemer med å etablere seg på boligmarkedet. Startlån kan også gis i kombinasjon med lån fra privat lånetilbyder.
* Statsobligasjonsfond – Fond som plasserer forvaltningskapitalen i statsobligasjoner.
* Strukturerte produkter – Samlebetegnelse for produkter med garanti for at du får tilbakebetalt innskuddet når sparetiden er omme. Blir også kalt garanterte spareprodukter.
* Tegning – Kjøp av andeler i fond.
* Tegningskurs – Pris per andel ved kjøp i fond.
* Telegiro – Med telegiro kan du betaler regninger pr. telefon. Det du trenger, er en telefon med stjerne- (*) og firkanttast (#).
* Terminbeløp – Summen av avdrag, renter og gebyrer som du betaler i forbindelse med lånet i hver termin.
* Termingebyr – Utlåner krever normalt et gebyr i forbindelse med hver termin (når du innbetaler penger, normalt månedlig).
* Tinglysing – Eierforhold, pant, heftelser og andre rettigheter i fast eiendom registreres (tinglyses) i et offentlig register (grunnboken).
* Tinglysingsgebyr – En avgift som betales både ved tinglysing av skjøte og tinglysing av panterett.
* Transaksjonskostnader – Kostnadene som belastes fondet i forbindelse med verdipapirhandler.
* Trygghetskonto – Dette er en spareform for barn som enkelte banker tilbyr. Trygghetskonto er en høyrentekonto kombinert med ulykkesforsikring.
* Ungdomskonto – Har samme funksjon som en lønnskonto. Det er vanlig at bankene tilbyr ungdomskonto til barn og unge i aldersgruppen 13-18 år.
* Unit Link – Sparing kombinert med forsikring.
* Valutamarkedet – Handelen med valutaer.
* Valutapåslag – Bankene tar et gebyr når du bruker minibankkortet eller et annet debetkort i utlandet. Dette betegnes som valutapåslag.
* Verdipapirfond – En kollektiv investeringsportefølje, der mange aktører går sammen om å plassere midlene i verdipapirmarkedet. Et forvaltningsselskap står for den daglige driften.
* Verditakst – En takst som skal reflektere boligens markedsverdi.
* Vilkår – Dette er selve avtalen mellom forsikringsselskapet og deg som kunde. Her beskrives blant annet hva som dekkes og hva som ikke dekkes.