• Laster aksjedata...

I relasjon til selskapsbeskatningen er det som ledd i gjennomføringen av det indre markedet vedtatt viss felles regler, som skal fjerne skattemessige hindringer for selskaps operasjoner på tvers av landegrenser, herunder dobbeltbeskatning.
Blant de senest vedtatte direktivene vedrørende selskapsbeskatning er
– Fusionsskattedirektivet
– moder-/datterselskapsdirektivet
Les mer her:
Fusionsskattedirektivet
På ECOFIN-møtet 7. desember 2004 ble forslaget til endring av fusionsskattedirektivet vedtatt. Formålet med fusjonsdirektivet er å harmonisere beskatningen av yrkesmessige omstruktureringer. Som utgangspunkt vil en omstrukturering, hvorved det overdras aktiva mellom to selskap, bli betraktet som et salg. Det har den konsekvensen at eventuelle kapitalgevinster – så som gjenvunne fradrag, fortjeneste på aksjer, obligasjoner og eiendommer – kommer til beskatning. Direktivet gir mulighet for fortsatt å utsette denne beskatningen, slik at selskap kan foreta omstruktureringer uten å utløse skatt. Samtidig tilgodeser direktivet medlemsstatenes finansielle interesser gjennom kravet om at medlemsstatene skal bevare muligheten for å beskatte ved et senere salg av de overført aktiva.
Moder-/datterselskapsdirektivet
29. juli 2003 la fram Kommisjonen et forslag til endring av moder-/datterselskapsdirektivet. Siktet med direktivet er å harmonisere de skattemessige reglene for forbindelsene mellom moder- og datterselskap, som er beliggende i forskjellige medlemsstater. Det innføres ved direktivet en nøytral beskatningsordning. Dette oppnås ved å avskaffe dobbeltbeskatning av de utbyttene som tjenes av datterselskap i en gitt medlemsstat og loddes til ut sine morselskap i en annen medlemsstat. Derved forminskes de skadelige virkningene av en velkjent skattemessig hindring i det indre markedet.
På ECOFIN-møtet 25. november 2003 ble direktivet vedtatt. Det ble blant annet vedtatt å sette ned moder-/datterselskapsprocenten, dvs. kravet til den aksjebesittelsen som et selskap skal ha i et andre selskap, for at det førstnevnte selskapet kan kvalifiseres til å være morselskap og det sistnevnte selskapet til å være datterselskap, til 20 prosent fra 1. januar 2005, 15 prosent fra 1. januar 2007 og 10 prosent fra 1. januar 2009.
Kommisjonen har i 2001 lagt fram en rapport om selskapsbeskatning, som dels foreslår en rekke målrettede initiativ for å fjerne skattebarrierer for selskap i det indre markedet, og dels legger opp til alternative muligheter for innføring av en felles konsolidert selskapsskattebase, som kan gjøre det mulig for selskap å beregne skattegrunnlaget for sine aktiviteter i hele EU ut fra ett sett regler. Det ble i 2004 satt ned en teknisk arbeidsgruppe, som hjelper Kommisjonen med å utarbeide forslag til regler for en slik base.
I tidligere omtalte rapport fant Kommisjonen videre at det mellom EU-landene er store forskjeller i den effektive beskatningen av selskap, noe som primært skyldes forskjeller i de nominelle skattesatsene og i mindre grad forskjeller i beskatningsgrunnlaget. EU-landene har innledet drøftinger på disse områdene.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.