• Laster aksjedata...

Hvis man finansierer bygging av huset med banklån er den minimale egenfinansieringen som regel 10 % og 0 % hvis man har tilleggssikkerhet. I tilfelle man har tilleggssikkerhet gir banken om ønskelig en del av lånet før begynnelsen av byggingen i din disposisjon.
Som regel gir banken lån på grunnlag av fakturaene framlagt av oss som gjør at finansieringen av byggingen bli rask og bekvem og man slipper takseringen av fast eiendom i forskjellige byggeetapper som er plagsom og medbringer tilleggsutgifter. I dette tilfelle skal man når man søker om lån fra banken skrive som tilleggsbetingelse at lånet blir utbetalt på grunnlag av framlagte fakturaer. Sjekk også at den betingelsen blir med i låneavtalen som blir inngått senere.
Tilleggssikkerhet
Bankene legger normalt inntil 80 % av en fast eiendoms markedsverdi (bolig/hytte/tomt) til grunn som sikkerhet. Ofte mangler våre klienter egen fast eiendom som dekker opp for kravet til sikkerhet. Enten fordi de ikke selv eier fast eiendom eller fordi låneverdien av eiendommen ikke er tilstrekkelig til å dekke opp for lånebehovet. Banken vil da kreve tilleggssikkerhet i form av en kausjon. Slik kausjon kan gis i form av realkausjon eller selvskyldnerkausjon. Ved realkausjon stiller kausjonisten et formuesgode, som regel sin egen bolig eller annen fast eiendom, i pant for en annen persons lån.
Her er gode råd for deg som vil låne mye, men til lavest mulig rente:
1. SØK STARTLÅN: Låneordningen har erstattet Husbankens etablerings- og kjøpslån og fås gjennom kommunen. Lånet kan være topplån, mens banken din tar grunnfinansieringen. Startlånet er behovsprøvd, men i Oslo har selv kjøpere med husstandsinntekt på 500 000- 600 000 kroner fått lånet. Fordel: renta tilbys med utgangspunkt i Husbankens svært gunstige vilkår.
2. SØK FØRSTEHJEMSLÅN: De fleste banker krever at du er under 34 år og sparer i BSU, og at lånet går til ditt første boligkjøp. Gulrota er at du kan låne opptil 100 prosent av kjøpesummen til bankens beste rente. Flere banker tilbyr rente til rundt 3,0 prosent for denne lånetypen! Gjensidige NOR setter ingen aldersgrense for sitt tilbud.
3. TILLEGGSSIKKERHET: Få foreldrene dine til å stille med tilleggssikkerhet. – I tillegg til lavere rente kan det gi deg avdragsfrihet hvis du seinere skulle ønske det, for eksempel på grunn av permisjon, sier Høyland.
4. PRUT: Er du en god kunde, bør du kunne avtale en lavere rente enn den som står i bankens offisielle prislister:
– Vi ser ofte at kunder med god inntekt og sikre jobber får betingelser som om de lånte bare 60 prosent av kjøpesummen. Bankene har alltid litt å gå på, sier Høyland.
5. NY TAKST: Selv på noen få måneder kan taksten ha økt nok til å skaffe deg billigere lån. Det siste året har boligprisene økt med hele 13 prosent.
Regulerkraftmarkedet
3 Tilleggssikkerhet for oppgjørsrisikoen
I tillegg til bunnsikkerheten skal det stilles sikkerhet for oppgjørsrisikoen. Dette kan gjøres på to forskjellige måter, og den Balanseansvarlige kan velge hvilken han vil benytte. De to alternativene fremgår av pkt 3.1 og 3.2 nedenfor. Dersom Balanseansvarlig ikke velger noe alternativ, vil tilleggssikkerhetens beløp beregnes etter alternativet i pkt. 3.1.
Tilfredsstillende sikkerhet skal være stillet før handel kan starte.
3.1 Tilleggssikkerhet samordnet med handel av elspot.
Den Balanseansvarlige må ha gyldig Aktøravtale med Nord Pool Spot dersom det skal benyttes felles sikkerhetsstillelse for elspot og regulerkraft.
Tilleggskravet til sikkerhet er det beløpet som til en hver tid minst tilsvarer den Balanseansvarlige siste ukes netto kjøp av elspot. Dette kommer i tillegg til Nord Pools krav om sikkerhetsstillelse. Ved beregning av hvorvidt dette sikkerhetskravet er oppfylt, medregnes bunnsikkerheten.
3.2 Tilleggssikkerhet i forhold til total handel
Den Balanseansvarlige stiller sikkerhet i forhold til total handel. Kravet for sikkerhetsstillelsen utgjør det beløpet som tilsvarer de tre siste avregnede ukers brutto handel i engrosmarkedet. Sikkerhetsstillelsesbeløpet beregnes ved å multiplisere totalt handelsvolum med timeveid gjennomsnittlig systempris pr. uke. Ved beregning av hvorvidt dette kravet tilfredsstilles medregnes bunnsikkerheten.
DnB Nor råkjører når de låner ut penger til unge boligkjøpere.
DnB Nor er den klart råeste banken når det gjelder å låne ut hele kjøpesummen til unge boligkjøpere. Ifølge Aftenposten er hvert femte førstehjemslån fra banken opp til pipa helt uten tilleggssikkerhet.
Ingen andre banker låner ut uten slik tilleggssikkerhet.
– Vi stiller ikke noe absolutt krav om tilleggsikkerhet for å låne ut hele boligens kjøpesum. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. Et flertall av de som låner hele kjøpesummen har ikke tilleggssikkerhet for lånet, sier informasjonsdirektør Eivind Grønstad i DnB Nor.
Tips når du skal låne til bolig
Et boliglån blir vanligvis gitt med sikkerhet i den eiendommen du kjøper. Du kan normalt låne inntil 80% prosent av kjøpesummen. Skal du låne mer enn det, må du vanligvis stille tilleggssikkerhet i form av pant i annen fast eiendom eller ha kausjonister for lånet.
Månedskostnad
Hvor mye lånet vil koste deg pr måned er avhengig av hvor god sikkerhet du har, hvor mye du låner og hva slags nedbetalingsordning du velger.
* Bankene har bare i begrenset grad tilleggssikkerhet knyttet til lån med høy belåningsgrad. For sparebankene var nær hvert annet lån utover fullfinansiering gitt med tilleggssikkerhet. For forretningsbankene var hvert tredje lån utover 100 prosent belåningsgrad gitt uten tilleggssikkerhet.
* Sterk konkurranse om lånekundene kan medvirke til at de faktiske renter er klart lavere enn de oppgitte normalrenter. Faktiske renter viser likevel en økende tendens med økt belåningsgrad. Kun 2 prosent av boliglånene var fastrenteavtaler.
Andelen lån over 80 prosent belåningsgrad i forretningsbankenes portefølje var 29,2 prosent. Dette var 2,5 prosentpoeng lavere enn i fjorårets undersøkelse. Det var likevel en svak økning i lån utover 100 prosents belåningsgrad. Andelen utlån uten tilleggssikkerhet er relativt stabil sett i forhold til året før. Denne andelen reduseres med høy belåningsgrad, og det har her vært en klar forbedring fra fjorårets undersøkelse. Nær to tredjedeler av lån utover 100 prosent hadde i år tilleggssikkerhet, mot knapt hvert annet lån i fjor.