Terje E.

Aktuelle saker ved den internasjonale straffedomstolen

Decrease Font Size Increase Font Size Størrelse på tekst Skriv ut denne siden

23.02.2014

Det pågår alltid saker ved den internasjonale straffedomstolen, vi hører bare så alt for sjelden om dem i media. Her er noen saker som pågår akkurat nå. Dette er alvorlige saker med mange døde eller skadede mennesker.

Kongo
Etterforskningen i Kongo startet sommeren 2004 etter at den kongolesiske regjeringen kort tid før hadde henvist saken til ICC. Situasjonen i Kongo er den første etterforskningen som ICC åpnet, hvor fokus er på å få dømt de ansvarlige personene bak de alvorlige forbrytelsene begått i Kongo, som er omfattet av domstolens jurisdiksjon.
Domstolens jurisdiksjon strekker seg tilbake til 1. juli 2002 når Roma-statutten trådte i kraft. De angivelige forbrytelsene som har funnet sted i Kongo dekker over blant annet mord, voldtekt, tortur, tvangsforsvinninger og bruk av barnesoldater.
Fem personer er for øyeblikket tiltalt for forbrytelser som er straffbare etter Roma-statutten. En av de fremtredende personene heriblant, Germain Katanga, er tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten samt krigsforbrytelser, inkludert å ha vært ansvarlig for målrettede angrep mot sivile som er straffbare etter Roma-statuttens artikkel 8 (2) (b) (i).
I en annen av sakene mot Thomas Lubanga Dyilo, som er tiltalt for verving og bruk av barnesoldater, ble det 14. mars 2012 felt dom. Dommen som lød på 14 års fengsel er anket.

CAR
Saken ang. den Central Afrikanske Republik ble etter henvisning fra regjeringen i CAR i begynnelsen av 2005 innledet på våren samme år. Domstolen fokuserer særlig på de seksuelle forbrytelsene som fant sted i løpet av  borgerkrigen som herjet landet fra 2002 og i flere år. Slike forbrytelser er omfattet både av Roma-statuttens kapittel om forbrytelser mot menneskeheten samt statuttens kapittel om krigsforbrytelser.
Kort etter at regjeringen i CAR hadde henvist saken til domstolen, fastslo CARs øverste domstol at den ikke så seg i stand til effektivt å strafforfølge de ansvarlige personene. Dermed var veien banet for at ICC kunne starte en etterforskning siden domstolen er underlagt komplementaritetsprinsippet, se statuttens artikkel 17.
Jean-Pierre Bemba Gombo er tiltalt for to tilfeller av forbrytelser mot menneskeheten samt tre tilfeller av krigsforbrytelser, inkludert mord etter Roma-statuttens artikkel 8 (2) (c) (i) og voldtekt etter artikkel 8 (2) (e) (vi).

Uganda
Den Ugandiske presidenten henviste i desember 2003 saken ang. opprørsgruppen LRA som har herjet dels Uganda, dels de omkringliggende grensestatene, til domstolens jurisdiksjon. Regjeringen i Uganda har unnlatt å gi ledelsen i LRA amnesti, som ellers er en vedtatt lov i Uganda og tilbyr medlemmer av gruppen amnesti i et forsøk på å integrere tidligere militante i den sivile befolkningen.
Etterforskningen ble åpnet av domstolen høsten 2004 etter en grundig undersøkelse som konkluderte med at Roma-statuttens betingelser for å innlede saken ble ansett for oppfylt.
For øyeblikket er fire høytstående medlemmer av gruppen, heriblant leder Joseph Kony, tiltalt for utallige tilfeller av overtredelser av Roma-statuttens kapittel om forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser.

Darfur, Sudan
I henhold til resolusjon 1593 fra mars 2005 som er vedtatt av FNs sikkerhetsråd er situasjonen i Darfur, Sudan henvist til ICC. ICC har jurisdiksjon over alle verdens stater såfremt den utøves på bakgrunn av en henvisning fra FNs sikkerhetsråd som handler i overensstemmelse med de kompetansene rådet er tillagt etter kapittel VII i FN charter.
Etterforskningen ble deretter åpnet i juni 2005 av sjefaktoren ved ICC.
Situasjonen i Darfur, Sudan omfatter for øyeblikket en rekke saker hvor den mest prominente er mot Sudans tidligere president Omar Hassan Ahmad Al Bashir. Al Bashir er, utover å være tiltalt for flere overtredelser av forbrytelser mot menneskeheten samt krigsforbrytelser, tiltalt for flere tilfeller av folkemord, se statuttens artikkel 6, a-c.

Kenya
Sjefaktoren ved ICC kan starte en etterforskning proPio mutu, noe som betyr at saken innledes på eget initiativ. Dette har skjedd etter en omfattende undersøkelse av forundersøkelseskammeret i henhold til Roma-statuttens artikkel 15. Fire personer er inntil nå blitt tiltalt ved domstolen, herav tre for forbrytelser mot menneskeheten og den siste for forsøk på å påvirke vitner i saken.
Den tidligere presidenten Uhuru Kenyatta er blant de tiltalte for forbrytelser mot menneskeheten etter statuttens artikkel 7. Han er tiltalt for å være indirekte medansvarlig, se statuttens artikkel 25 (3) (a), for slike forbrytelser mot menneskeheten.

Libya
Med bakgrunn i resolusjon 1970 fra februar 2011 som er vedtatt av FNs sikkerhetsråd bestemte sjefaktoren ved ICC å starte en etterforskning mot de ansvarlige for forbrytelser omfattet av Roma-statutten.
De tiltalte, heriblant Muammar Gaddafis sønn Saif Al-Islam Gaddafi, er anklaget for, som medansvarlige, å begå mord etter Roma-statuttens artikkel 7 (1) (a) samt å gjøre seg skyldig i forfølgelse av den sivile befolkningen etter artikkel 7 (1) (h). Saken mot den tidligere lederen Muammar Gaddafi ble stanset etter at han døde høsten 2011.

Elfenbenskysten
Beslutningen om å innlede en etterforskning i Elfenbenskysten mot de ansvarlige for forbrytelser, straffbare etter Roma-statutten, ble tatt av sjefaktoren for den Internasjonale Straffedomstol på eget initiativ i henhold til prosedyren etter artikkel 15. Tidligere var det imidlertid nødvendig med et samtykke fra regjeringen i Elfenbenskysten, som foreskrevet i artikkel 12 (3), fordi staten har ratifisert Roma-statutten først i februar 2013. Et slik samtykke var i denne situasjonen nødvendig for etablering av Den Internasjonale Straffedomstols jurisdiksjon over Elfenbenskysten.
Inntil videre er tre personer tiltalt for indirekte medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten.

Mali
Etter henvisning fra Regjeringen i Mali i starten av 2013 innledet sjefaktoren ved den Internasjonale Straffedomstol etterforskningen sin i januar 2013. Fokus er på de nordlige delene av Mali hvor det angivelig ble begått krigsforbrytelser under den væpnet konflikten som brøt ut i januar 2012.
Mistenkte krigsforbrytelser er mord, voldtekt, pådømmelse av straff uten forutgående rettergang, henrettelser uten forutgående rettergang og plyndringer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *