Terje E.

Regler ved internasjonal handel

Decrease Font Size Increase Font Size Størrelse på tekst Skriv ut denne siden

Mange større virksomheter som arbeider med eksport og import eller har startet opp datterselskaper i utlandet blir nødt til å inngå internasjonale handelsavtaler. Det kan da oppstå en rekke problemstillinger fordi partnerne nasjonalt har hver deres lov, spørsmålet er da hvilken lov som er gjeldende for kontrakten eller avtalen.

Man har imidlertid på et internasjonalt plan forsøkt å avverge mange av disse problemene ved å inngå forskjellige internasjonale samarbeider slik at man etablerer noen fellesregler som er gjeldende for de landene som har blitt med i samarbeidet. Dette gjør handelen over grensene mye lettere og gir mindre kostnader siden disse reglene også er med på å forebygge større kostnader mht. kontraktinngåelse. Dette fordi reglene vil gjelde for det man normalt ville ha skrevet i en kontrakt.

Ikke alle er omfattet av felles regler

Men selv om man har forsøkt å inngå disse samarbeidene så er det imidlertid ikke alle områder/forhold som er omfattet av disse lovreglene og det er heller ikke alle land som er med i slike samarbeid. Det kan derfor i mange tilfeller være nødvendig med en gjennomarbeidet kontrakt som gir grunnlag for avtalen mellom de to partene. Dette kan være et supplement til det området hvor de felles reglene ikke regulerer, eller i tilfelle, hvor den ene kontraktsparten ikke er med i et slik arbeid så kan det være nødvendig med en mer omfattende kontrakt.

De viktigste punktene i kontrakten

Det er en rekke forhold, som man skal være oppmerksom på når man inngår internasjonale avtaler, spesielt:

Kontraktspart: Det er viktig å få slått fast hvem som er avtalepart, altså hvem man inngår avtalen med. Er det for eksempel en fysisk person, eller en juridisk person, som man inngår avtalen med? Er det den personen man forhandler med som er kontrahen, eller handler denne på vegne av en juridisk person.

Innholdet i kontrakten: Det er ytterst viktig at det fremgår klart av kontraktgrunnlaget hva som helt konkret er gjenstand for kontrakten og det den handler om. Ved internasjonale rettshandler vil man ofte måtte skrive  kontrakten på engelsk eller andre fremmedspråk, og det kan være mulighet til fortolkninger. Derfor er klarhet og tydelighet i kontrakten desto viktigere.

Hvor og når: Det bør fremgå klart av kontrakten nøyaktig hvor leveringsstedet for ytelsen/produktet er, slik at det ikke er tvil om dette. Det må klargjøres når risikoen for gjenstanden går over fra selger til kjøper. Det må også tydeliggjøres når tjenesten eller gjenstand skal leveres.

Verneting: Hvis man kommer ut for en tvist mellom de kontraherende partene så er det viktig å ha slått fast hvor saken om tvisten skal føres. Det vil derfor være opplagt for partene å inngå en avtale om dette på forhånd, hvis det ikke er fellesregler som det regulerer dette.

Lovgivning: Når det er parter fra to forskjellige land vil det være nasjonale lover som regulerer forholdene i hvert sitt land og ofte vil de ikke medføre samme rett. Det er derfor avgjørende å vite hvilket lands lover som er gjeldende for kontraktsforholdet.

Det er viktig for virksomheter å lage et solid forarbeid før man inngår internasjonale avtaler, samt sikre at det er tilstrekkelig kontraktsgrunnlag for en slik avtale.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *