Terje E.

Hva er Verdifastsettelse?

Decrease Font Size Increase Font Size Størrelse på tekst Skriv ut denne siden

Tilfeller hvor man har bruk for en verdifastsettelse
En verdifastsettelse av en virksomhet kan typisk være relevant i to tilfeller. Et tilfelle er når man vil kjøpe/selge en virksomhet. Et annet tilfellet er hvis det skjer endringer i eierkretsen, f.eks. pga. uoverensstemmelser hvor en part skal kjøpes ut eller hvis det er noen som gjerne vil kjøpe seg inn i virksomheten.

Regnskapsanalyser og verdifastsettelse
En vesentlig del av å lage en verdifastsettelse av en virksomhet er å se på virksomhetens regnskaper og virksomhetens budsjetter. Imidlertid er det mange forskjellige måter å analysere seg frem til en verdifastsettelse og i praksis blir det ofte brukt en blanding av de forskjellige metodene;

Discounted cash-flow (DCF) metoden
Denne metoden til å verdifastsette en virksomhet tar utgangspunkt i verdien av det framtidige cash flowen som virksomheten genererer. Det framtidige cash flowen blir omregnet til en nåtidsverdi (dvs. den verdien som virksomheten har i dag) hvor man tar høyde for den minimumsomsetningen man forventer på investeringen. Minimumsomsetningen fastsettes  typisk ut fra kjøperens risikoprofil.

Markedsmetoden
Verdifastsettelse ved bruk av markedsmetoden tar utgangspunkt i sammenlignbare virksomheter. Det kan både være børskurser på sammenlignbare virksomheter, men også tidligere virksomheter som er blitt handlet og hvor slike tall har blitt offentligjort.
Med markedsmetoden kan man typisk skjelne imellom to forskjellige metoder; direkte og relativ prissammenligning. Under en direkte prissammenligning brukes den absolutte prisen til å sammenligne virksomhetene. Ved relative prissammenligninger sammenligner man nøkkeltall/forholdstall fra regnskapet fra de sammenlignbare virksomhetene.

Substansmetoden
Ved å bruke substansmetoden til en verdiansettelse tar man utgangspunkt i summen av de enkelte aktivas verdi. Det vil si at verdiansettelsen er ut fra en vurdering av markedsverdien av de enkelte aktiva. Det kan f.eks. være maskiner, eiendommer, varelager og goodwill, hvor goodwill blant annet vil representere framtidig inntjening.

Pay-off metoden
Pay-off metode i sammenheng med en verdiansettelse har stort fokus på kjøpers risiko ved kjøpet. Hvis en kjøper skal investere 10 millioner kroner, når vil han så ha tjent inn pengene igjen? Her tas det høyde for evt. framtidige investeringer og alt blir veid opp mot når en kjøper kan forvente å kunne tjene inn investeringen sin igjen.

Multiplier metoden
Multiplier metode er typisk mest brukt til verdiansettelse av børsnoterte selskaper og er et uttrykk for det en kjøper vil betale per krone virksomheten tjener. Verdiansettelsen er med andre ord et uttrykk for den multiplieren en potensiell kjøper stiller med. Det sees som utgangspunkt bort fra egenkapital, verdier i eiendommer, driftsmiller samt andre aktiva, da man bare ser på inntjeningen. Multiplieren er svært avhengig av både virksomhet og bransje og det kan ikke settes opp noen generelle regler.
I stedet skal det vurderes fra virksomhet til virksomhet.

Andre faktorer som spiller inn på en verdiansettelse

Livssyklus i bransjen
En prisfastsettelse kan svinge mye alt etter hvor virksomheten befinner seg i livssyklusen sin i forhold til bransjen og produktene sine. Har virksomheten mange produkter i voksende markeder så vil prisen også være høyere enn om virksomheten har produkter som er representert i markeder hvor det er en synkende omsetning.

Vurdering av aktivas levetid/verdi
En virksomhets aktiva kan ha på avgjørende innflytelse når det er bruk for nye investeringer. Det er stor forskjell på om maskinenes levetid er på f.eks. 3 år eller 7 år. Forretningskritiske investeringer i aktiva kan være nødvendige og dermed også være med på å påvirke hele virksomhetens verdiansettelse.

Vurdering av organisasjonen – nøkkelmedarbeidere og kompetanser
Mange virksomheter står og faller med nøkkelmedarbeiderne sine, den kunnskapen de har og den kompetansen de besitter. Derfor er det viktig å vurdere hvor skjør en virksomhet er. F.eks. er det i mange små virksomheter virksomhetseieren som også dekker mye av den interne kunnskapen og kompetansen som holder virksomheten i gang. Verdiansettelsen skal ta høyde for det kunnskapstapet som kan skje i sammenheng med et eierskifte og det bør også vurderes om det skal legges til betingelser i en potensiell kjøps/salgskontrakt som tar høyde for forankringen av den verdien som ligger gjemt i nøkkelmedarbeiderne. Noen nøkkelmedarbeidere kan kanskje til og med bindes til virksomheten for å sikre den fortsatte driften.

Strategiske muligheter og synergier – kunde og leverandørsammensetning
En virksomhet er ikke bare en verdi i seg selv. En potensiell kjøper kan oppnå synergieffekter ved å kjøpe en virksomhet. Det kan være at virksomheten har en kundedatabase man kan selge inn nye produkter til, distribusjonsavtaler, partnere eller strategisk viktige kunder som gjør at de ikke bare utgjør en verdi, men at det oppstår synergieffekter og at det dermed oppstår ekstra verdi hvis det blir satt i sammenheng med andre virksomheter og aktiva til kjøperne. Det er derfor viktig å ta høyde for de strategiske mulighetene som kan finnes for en potensiell kjøper da verdiansettelsen kan bli påvirket mye av dette.

Produktportefølje
Produktporteføljen er en viktig faktor i verdiansettelsen av en virksomhet. Er virksomhetens produkter komplementerende til en kjøpers eksisterende produktportefølje så vil verdien av en produktportefølje være høyere enn hvis de f.eks. dekket de samme markedene.
En produktportefølje bør også vurderes ut fra hva som ligger i pipelinen og hvor langt produktene er fra å være klare til å bli solgt samt hvilken risiko det er forbundet med dem.

Nødvendige investeringer i virksomheten
En virksomhets verdi avgjøres ikke bare av hva som skal betales for å overta den. En kjøper av en virksomhet bør i like stort omfang vurdere hva som ligger av etterfølgende nødvendige investeringer for å kunne realisere virksomhetens verdi. Gjøres ikke dette så kan man gjøre en feil prisfastsettelse.
Samfunnsutvikling

En verdifastsettelse bør altså ikke bare skje ut fra å se på selve virksomheten. Omgivelsene og samfunnets utvikling bør også tas med i betraktning når man skal vurdere verdien av en virksomhet. Er virksomhetens bransjer eller produkter innen områder hvor det er stor statlig regulering av forholdene, tilskuddsordninger, eller er produktene med eller mot generelle markedstrender? For å vurdere dette krever det ofte at man kjenner til regler og lover innen bransjen, samt å ha en grunnleggende bransjekjennskap.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *