• Laster aksjedata...


  

Årets ord: Subprime

For bare et par år siden inngikk ordet "subprime" bare i de største finansnerdenes ordforråd. Men siden er begreper som subprime-lån og subprime-krise gått igjen i mediene verden over og blitt et begrep, som i hvert fall alle amerikanske huseiere kjenner alt for godt....

les mer

Hedgefond

hedgefond, verdipapirfond som i tillegg til aksjer kan investere i opsjoner, valuta, råvarer og rentepapirer, og som dessuten kan drive shortsalg, det vil si å selge lånte aksjer for å tjene på kursfall.

les mer

Fondsaksjer – Fondsemisjon

fondsaksjer, friaksjer, nyutstedte aksjer som i et aksjeselskap tildeles aksjeeierne uten at selskapet tilføres ny kapital, men på grunnlag av en fondsemisjon. Fondsaksjer tildeles aksjeeierne i samme forhold som de fra før eier aksjer i selskapet....

les mer

Allmennaksjeselskap

Allmennaksjeselskap, ASA, et selskap med bestemt kapital fordelt på en eller flere andeler (aksjer). Deltakerne (aksjonærene) har ikke personlig ansvar for selskapets forpliktelser. For å være et allmennaksjeselskap, og ikke et aksjeselskap, må selskapet i vedtektene...

les mer

Aksjeeierbok

aksjeeierbok, fortegnelse over aksjonærenes navn eller firma, fødselsdato eller organisasjonsnummer samt adresse, antall aksjer og nummer på aksjene; skal føres av ethvert aksjeselskap, med mindre selskapets aksjer er registrert i et verdipapirregister. Overdragelse...

les mer

Kapitalforhøyelse

Kapitalforhøyelse, forhøyelse av aksjekapitalen i et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap (gjelder ikke når man skal starte AS) . Ved aksjekapitalforhøyelse blir det utstedt nye aksjer i selskapet eller pålydende beløp på allerede utstedte aksjer forhøyes. En...

les mer

Børs

børs – verdipapirmarked, marked for omsetning av nærmere bestemte verdipapirer (børspapirer), valuta eller varer. Etter formålet taler man om fonds- eller aksjebørs, for omsetning av obligasjoner og aksjer, valutabørs og varebørs, som igjen kan deles i korn-, bomull-,...

les mer

Volatilitet

Det er svært volatilt, er kommentaren man har fått fra meglerhusene svært mange ganger i 2008. Volatile markeder skaper usikkerhet fordi det svinger opp og ned. Ingen vet hvor finanskrisen ender og børsene reagerer på de minste nyheter som kan virke positive eller...

les mer

Resesjon

2008 ble året da land etter land måtte konstantere at økonomien var i resesjon. Ordet er brukt over 7.500 ganger i år mot 700 i fjor. Hittil er blant annet USA, Tyskland, Irland, Storbritannia, Italia, Russland og Spania i resesjon. OECD har uttalt at mange...

les mer

Lavkonjunktur

Store fester etterfølges alltid av fyllesyke. Denne gangen tok festen helt av og «hangoveren» blir desto verre. Omtalen av ordet lavkonjunktur er sørlig sterk i oktober. Det er ingen tvil om at USA, vest-Europa, Kina og en rekke andre land i verden er inne i en...

les mer

Investeringsbank

2008 er året da de fem store investeringsbankene forsvant fra Wall Street: Bearn Stearns, Lehman Brothers, Merill Lynch, Goldman Sachs og Morgan Stanley. Banker med lang historie som hadde overlevd depresjonen og jappetiden, sa takk for seg en etter en i løpet av...

les mer

Rentekutt

Det kuttes over hele linja i høst. I norske medier har bruken av ordet rentekutt økt kraftig siden 1. oktober og 7.850 av 11.671 omtaler er publisert etter denne datoen. I USA er det nå i praksis null-rente etter siste rentemøte hos sentralbanken, men også i Europa og...

les mer

Krisepakke – redningspakke

Høsten 2008 skulle vise seg å bli i krisepakkens tegn. Ordene krisepakke/redningspakke var brukt kun 1.000 ganger i norske medier før 1. september. Etter dette eksploderte bruken og ordene er brukt over 30.000 ganger i år. Etter den voldsomme nedturen på verdens...

les mer

Finanskrise

69.143 ganger (Bruken av ordet i norske medier i 2008) 2008 er året da ordet finanskrise spredde seg fra finansavisene til nordmenns lepper. Finanskrise er det nest mest brukte økonomiske uttrykket i år - og statistikken viser at bruken eksploderte i høst. Ordet er...

les mer

Oslo Børs

Oslo Børs er omtalt 46.489 ganger i norsk presse i år - omtalen er fordelt over hele året. Wall Street er omtalt 15.407 ganger. Over 9.000 av omtalene er publisert etter 1. september.

les mer

Deflasjon

Vedvarende fall i det generelle prisnivået (se inflasjon). På senhøsten begynte flere å spekulere i om USA kan bli rammet av denne skumle typen prisfall, som lagde depresjonen på 1930-tallet. Dette førte til at bruken av ordet i media ble doblet fra året før. - Når...

les mer

Credit Default Swap (CDS) – Kredittforsikring

Bruken av finansordet er doblet fra i fjor, men denne forsikringen omtales først og fremst i finanspressen på grunn av sin kompleksitet. En tenkt norsk bank «Sparebanken Norge» kjøper et gjeldsbrev av en utsteder, for eksempel Glitnir. Det betyr at de låner penger til...

les mer

Boligprisfall

2008 er året da vi opplever et årlig prisfall i snittprisen for alle boliger i landet for første gang siden 1992. Særlig i september og november er bruken av ordet boligprisfall stor i norske medier, viser statistikken. «Toroms-boblen» på Grünerløkka sprekker og små...

les mer

Inflasjon

Vekst i det generelle prisnivået. Ordet er mye brukt i hele år. Inflasjonen måles vanligvis ved veksten i konsumprisindeksen (KPI). Styringsrenten i Norge styres med målsetning om å ha en prisvekst på 2,5 prosent på mellomlang sikt. I USA faller nå konsumprisene...

les mer

Pengemarkedsrente

Med finanskrise og vanskeligere lånetilgang kom det et nytt ord seilende inn i offentligheten: Pengemarkedsrente. Ordet er omtalt hele 5.828 ganger siden 1. september - før dette var det brukt kun 700 ganger siden januar i norsk presse. Også bruken av ordet...

les mer

Tvangssalg

Det store tegnet på boligboble og alvorlig høy gjeldsgrad etterfulgt av boligprisfall og en nedtur for økonomien er når folk tvinges til å selge boligen. Bruken av ordet tvangssalg har økt mot høsten. I USA har millioner av hjem blitt tvangssolgt fordi folk ikke...

les mer

Risiko

Ordet som i bunn og grunn står bak hele krisen. Ordet er godt omtalt i 2008, men mesteparten av bruken av året knytter seg ikke til finanskrisen. Årevis med oppgang og sterk stor tro på at systemet aldri ville rakne førte til at det ble tatt for stor risiko i alle...

les mer

Subprime

E24 kåret subprime til årets finansord i 2007. I år er ordet brukt litt nær 2.200 ganger - og bruken er jevnt fordelt over året. Den norske oversettelsen «råtne lån» er omtalt 874 ganger i år - mot 136 ganger i fjor. Etter at subprime-markedet raknet i USA sommeren...

les mer

Depresjon

Lavkonjunkturer er en naturlig del av den økonomiske syklusen. Bruken av ordet er særlig stor i september og oktober - noe som kan knyttes til finanskrisen. Mye av ordbruken ellers i året er imidlertid knyttet til den psykiske tilstanden og kan ikke knyttes til...

les mer

Handelsbanken Fond i Fond 100

Handelsbanken Fond i Fond 100 plasserer normalt kun i aksjefonder, men kan ved behov plassere inntil 25% i rentefonder. Det innebærer i praksis at Fond i Fond 100 kan ha maks 100%, og minimalt 75% aksjefonder, de resterende 25% blir da plassert i rentefonder. Målet er...

les mer

Aksjeordliste – aksjehandel – begreper # – A

+/- Index +/- indeks i NOK refererer til fondets avkastning i prosent i forhold til sammenligningsindeks. En negativ verdi indikerer at fondets avkastning har vært svakere enn indeksen målt i prosent. Vær oppmerksom på at tallet ikke beskriver fondets utvikling...

les mer

Aksjeordliste – aksjehandel – begreper B – C

Basispunkter Betegnelsen på 1/100 del av 1 %. Benchmark En Benchmark fungerer som et sammenligningsgrunnlag for et fond. Oslo Børs Hovedindeks, Oslo Børs Fondindeks er noen av de mest brukte benchmark blant de norske aksjefondene. Du kan selv velge hvilken indeks du...

les mer

Aksjeordliste – aksjehandel – begreper D – E

Dato Siste oppdaterte kurs på fondet NAV Derivater Et derivat er en finansiell kontrakt der verdien avhenger av verdien på en eller flere av de underliggende eiendelene, referansekurser, eller indeks. Eksempler på derivater er futures, warrants, swaps and opsjoner....

les mer

Aksjeordliste – aksjehandel – begreper J – K

Junk Bond Et junk bond er en obligasjon som gir høy avkastning, men som samtidig er meget risikofylt. Fond med betegnelsen High Yield bond investerer i denne typen obligasjoner. Kapitalvarer Sektoren inkluderer selskaper innenfor reklame, business support,...

les mer

A – B

* Administrasjons gebyr - Gebyr som belastes sparere med fondskontoavtale. * Aksje - En eierandel i et aksjeselskap. Kjøper du andeler i aksjefond, eier du indirekte aksjer i ulike aksjeselskaper. * Aksjeandelsobligasjoner - Aksjeandelsobligasjon er en obligasjon uten...

les mer

C – F

* Debetkort - Debetkort er kort hvor betaling og kontantuttak trekkes direkte fra kontoen din. * Depositumkonto - Konto som ofte opprettes i forbindelse med leieforhold. * Depotgebyr - Dette er gebyret banken vanligvis skal ha i forbindelse med utarbeidelse av...

les mer

G – K

* Garanterte spareprodukter - Produkter med garanti for at du får tilbakebetalt innskuddet når sparetiden er omme. Går også under navnet sammensatte produkter eller strukturerte produkter. Bankenes tilbud av disse produktene er omstridt. En undersøkelse lagt fram av...

les mer

L – O

* Lånetakst - Takst som danner grunnlaget for hvor mye banken vil låne deg til kjøp av eiendommen. Lånetaksten er ofte 10-20 prosent lavere enn verditaksten. * Lånetermin - Den perioden du betaler renter og avdrag for. Du kan betale i månedlige terminer, men det kan...

les mer

P – R

* Pant - Innebærer at en formuesgjenstand tjener som sikkerhet for et krav. For eksempel kan en bank ta pant/sikkerhet i boligen din. * Panterett - Den som har panterett har en eksklusiv rett til å søke dekning i formuesgodet, for eksempel boligen din hvis den tjener...

les mer

S – Å

* Saldo - Viser status for din konto – beløpet som står inne og er godskrevet konto. * Seniorlån - Seniorlån er et forholdsvis nytt produkt som enkelte banker tilbyr personer over 60 år med egen bolig. * Serielån - Med et serielån betaler du det samme avdraget hver...

les mer

Aksjeordliste – aksjehandel – begreper F – G

Finans Sektoren inkluderer selskaper som banker, finansforetak, forvaltere, meglere og forsikring. Eksempler på selskaper er Storebrand, DnB NOR og Aktiv Kapital. Finansiell Rådgiver En finansiell rådgiver er et firma eller en person som tilbyr rådgivning omkring...

les mer

Aksjeordliste – aksjehandel – begreper H – I

Hang Seng Hang Seng er børsindeksen i Hong Kong, og består av de 33 største selskapene på som handles på denne børsen. Hedge Fond Et hedgefond har friere plasseringsregler enn ordinære verdipapirfond. Det finnes mange ulike typer hedgefond, men felles for dem alle er...

les mer

Aksjeordliste – aksjehandel – begreper N – R

NASDAQ NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) brukes i fleste tilfeller for å beskrive utviklingen blant teknologiselskapene i USA som er notert på denne børsen. Selskaper som er notert her er for eksempel Dell Computer, MP3.com,...

les mer

Aksjeordliste – aksjehandel – begreper S – Å

Salgsavgift Dette er en avgift som belastes andelseieren ved innløsing av fondsandeler. Sektorfond Sektorfond er fond som investerer i en utvalgt sektor, slik som legemiddel, teknologi, media eller finans. Slike fond har store deler av forvaltningskapitalen innefor en...

les mer